Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2022

ทวนกระแสไสยศาสตร์ Mp3 :: ป. อ. ปยุตฺโต

  สถาณการณ์พระพุทธศาสนา ทวนกระแสไสยศาสตร์  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ฉบับปรับใหม่ สิงหาคม 2556   || เข้าใจทุกแง่มุม พร้อมข้อแนะนำในหลายด้านที่ควรศึกษาทั้งพระและฆราวาส เพื่อปรับใช้มาพัฒนาตน และสังคม ให้อยู่ในเส้นทางแห่งพุทธธรรมที่ถูกต้อง  และเพื่อรักษาสืบทอดพระศาสนาให้มั่นคงต่อไป ::  อ่านต้นฉบับได้ที่ watnyanaves.net   หนังสือทุกเล่มที่นำมาอ่าน อาจมีการแก้ไขต้นฉบับเพิ่มได้ จึงควรตรวจสอบต้นฉบับล่าสุดก่อนนำไปอ้างอิง  ดาวน์โหลดกดชื่อ  Uplevel 230.3M ไสยศาสตร์ 128K.zip  (แยกตอน) download 568.5M ไสยศาสตร์ 320K.zip  (แยกตอน) download 225.1M ไสยศาสตร์ Full.zip  (ไฟล์เดียวทั้งฉบับ) *คุณภาพสูงสำหรับเผยแพร่ต่อ ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)  ขนาดเล็กมีให้โหลดสองแบบ คือแบบ แยกตอนย่อย  กับไฟล์รวมทั้งฉบับ    ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอในเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบดิสเพลย์เท่านั้น   สำหรับการดาวน์โหลด :   กรณีเป็น mp3 ไฟล์เดียว ให้คลิกขวา เลือ

ปฏิปัตติ ปุจฉาวิสัชนา mp3

   "ปฏิปัตติ ปุจฉาวิสัชนา"   อธิบายธรรมด้วยรูปแบบถามตอบ  เพื่อเข้าใจอริยสัจ อันเป็นหัวใจสำคัญ ในหลักธรรมของพุทธศาสนา  รู้เข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์  เป็นหนังสือดีที่สรุปแก่นธรรมไว้อย่างกระชับประณีต ควรค่าแก่การใส่ใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง    :  หนังสือนี้มาพบภายหลังว่า แม่ชี คุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ) เป็นผู้เขียน  ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากบทนำ และคำแนะนำเพื่อการฟัง หากต้องการฟังเฉพาะเนื้อหาหลัก กดเลขนาที ที่ลงไว้ เพื่อข้ามไปฟังได้เลย อ่านออนไลน์ได้ที่ dhammajak.net  (ต้นฉบับที่นำมาอัด ไม่ได้นำมาจากที่นี่นะครับ  )  ดาวน์โหลดกดชื่อ  150.2M ปติปัฎติ ปุจฉาวิสัชนา 128K.zip  download 375.3M ปติปัฎติ ปุจฉาวิสัชนา 320K.zip  *คุณภาพสูงสำหรับเผยแพร่ต่อ ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)  ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอในเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบดิสเพลย์เท่านั้น   สำหรับการดาวน์โหลด :   กรณีเป็น mp3 ไฟล์เดียว ให้คลิกขวา เ