Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2023

พุทธธรรม ๑๖.๒ สัมมาสมาธิ.mp3

 อริยมรรคข้อที่ ๘.สัมมาสมาธิ  || พุทธธรรมฉบับปรับขยาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  บทที่ ๑๖.๒  องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่๓ หมวดสมาธิ (๑.สัมมาวายามะ ๒.สัมมาสติ ๓.สัมมาสมาธิ) สมาธิที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาคืออย่างไร ? || จัดเป็นมรรคข้อสุดท้ายในทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์แปด  เป็นส่วนประกอบสำคัญสู่การบรรลุธรรมในภาคปฏิบัติ  เป็นข้อที่มีรายละเอียดมากที่สุดในอริยมรรค   แนะนำว่า ไม่ว่าจะสนใจภาวนาสายไหน การศึกษาพุทธธรรมก่อน จะได้เข้าใจหลักสำคัญ ความหมายของศัพท์  องค์ประกอบ โครงสร้างและสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุม จะทำให้ฟังคำสอนครูบาอาจารย์อื่นเข้าใจได้ดี ได้ตรงมากขึ้นนะครับ (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 340.3M สัมมาสมาธิ Full 128k.zip  download 848.4M สัมมาสมาธิ Full 320k.zip  download 346.3M สัมมาสมาธิ แยกหัวข้อ 128k.zip  download 854.4M สัมมาสมาธิ แยกหัวข้อ 320k.zip  *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K - บางทีอาจไม่มีเลขท้ายชื่อ)    ||  ขนาดเล็กบางเรื่องจะมีให้โหลดสองแบบ คือแยกตอนย่อย  กับ..รวมทั้งฉบับในไฟล์เดียว (Ful

ประสบการณ์ นอกกายเนื้อ.mp3 (งานทดลองเชิงวิทย์ OBE)

  "ประสบการณ์ นอกกายเนื้อ" งานวิจัย บันทึก&ทดลองในเชิงวิทยาศาตร์ กว่า 12 ปีของต่างชาติ จนยอมรับว่าโลกหลังตายมีจริง  พร้อมเล่าสิ่งที่ได้พบเจอมาในหลายภพภูมิ   จากหนังสือเรื่อง..  JOURNEYS OUT OF THE BODY โดย.. ROBERT A.MONROE  นักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจและมีการศึกษาสูงหลายด้าน  ร่วมทดสอบโดย ศ.ดร. ชาล์ส ที ทาร์ต นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับธรรมชาติของสติ (โดยเฉพาะสถานะที่เปลี่ยนแปลงของจิตสำนึก ) หนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาจิตวิทยาข้ามบุคคล Transpersonal psychology  แปลโดย.. อ.ศิริ พุทธศุกร์ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย อ.พร รัตนสุวรรณ  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทย เอกสารชิ้นสำคัญของต่างชาติชิ้นหนึ่ง ที่แสดงการทดสอบพิสูจน์เรื่อง..  "การเดินทางด้วยจิต" กับชีวิตในรูปแบบกายทิพย์ ที่ทางพุทธเรียกว่า โอปปาติกะ   จนยืนยันได้ว่าชีวิตหลังความตายมีจริง  มนุษย์สามารถฝึกถอดจิต-หรือถอดกายทิพย์ ออกมาได้แม้ขณะมีชีวิต  ที่เรียกแบบศัพท์วิทยาศาสตร์ด้วยตัวย่อว่า OBE  (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 473.5M ประสบการณ์นอกกายเนื้อ 128k Full.zip  download 1.2G ประสบการณ์นอ