Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2021

กฎแห่งกรรมจากพระไตรปิฎก ธรรมบท (MP3)

เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น    อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือ (PDF) ทุกเล่มของพระอาจารย์ (กดที่นี่)  ฟังแยกเป็นภาค ฟังออนไลน์ ฟังได้จากหลายแอป ZIP FILES : (ดาวน์โหลดแล้ว ต้องแตกไฟล์ด้วยโปรแกรมก่อน แนะนำ 7zip (ใช้ฟรี คลิก)    สำหรับโทรศัพท์เลือก App ที่ใช้แตกไฟล์ zIp มีให้เลือกใช้ฟรีมากมาย