Skip to main content

Posts

Showing posts from 2024

พุทธธรรม ๒๓ (จบ) บทสรุปแห่งพุทธธรรม.mp3

  "ความสุข" ฉบับประมวลความ  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  : บทสรุปสุดท้ายของหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย เพื่อความเข้าใจจุดหมายแห่งพุทธธรรม และปฏิบัติได้ถูกต้องตรงทางอริยมรรคอย่างแท้จริง  เป็นบทสรุปและขยายความจากบทที่แล้วคือเรื่องความสุขฉบับแบบแผน  พุทธธรรมเป็นการสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์เกี่ยวข้อง พร้อมคำอธิบาย คำแปล นัยแฝง การนำมาใช้ให้เกิดผลตรงหลักธรรม ฯลฯ  จัดเป็นหมวดหมู่ แจกแจงโดยละเอียด  เนื้อหาจะเป็นเชิงวิชาการค่อนข้างลึก  แต่ถือว่านำมาศึกษาได้ง่ายขึ้นกว่าการค้นคว้าพระไตรปิฎกด้วยตัวเอง โดยจะได้เข้าใจที่มา และความหมายของพุทธวจนอย่างแท้จริง ซึ่งควรได้ศึกษาตั้งแต่บทนำแห่งพุทธธรรม และไล่ตามลำดับบทจะดีที่สุดนะครับ  .. .. .. .. .. .. ..   หนังสือพุทธธรรม มีโอกาสควรอ่านหรือฟังให้จบสักครั้ง  เพราะถึงแม้จะยังไม่เข้าใจ  แต่วิบากแห่งความรู้ ความเพียร ความใส่ใจสนใจธรรม จะเป็นข้อมูลและความคุ้นชิน เป็นวิบากสะสมไว้  เมื่อเกิดใหม่จะจะเป็นแรงหนุนให้เกิดศรัทธาในธรรม  เอื้อต่อการเข้าใจธรรม บรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นต่อไป  ต้องขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมจัดทำทุกท่าน ในทุกเรื่อง

ประวัติสมเด็จโต.mp3

เสียงอ่านหนังสือ #ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)  จากบันทึกของมหาอำมาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนันทน์)  || รวบรวม&เรียบเรียงโดย.. ม.ล.พระมหาสว่าง เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา   ||  สมเด็จโต พระอริยสงฆ์ของไทยที่มีแนวทางการสอนธรรมที่โดดเด่น ประวัติของท่านมีเรื่องน่าสนใจจำนวนมาก ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ข้อวัตรปฏิบัติทางธรรม  ทั้งยังเป็นผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ทั้งต่ออาณาจักร และศาสนจักร เป็นพระองค์สำคัญที่มีชีวิตอยู่ในสมณเพศตั้งแต่รัชกาลที่ ๑-๕  ได้ถวายคำแนะนำและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระศาสนาไว้มากมาย  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี  รวมเสียงโจโฉทั้งฉบับทุกเรื่อง : ดูแบบวิดีโอที่นี่  youtube.com/user/MrJozho  ⁠    ::   ดูกิจกรรมบุญ & เรื่องจะทำล่าสุดที่เพจนี้.. ⁠ facebook.com/jz.net  ⁠   (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 283.0M ประวัติสมเด็จโต Full 128k.zip  download 704.8M ประวัติสมเด็จโต Full 320k.zip  download 294.3M สมเด็จโต แยกตอน 128k.zip  download 716.9M สมเด็จโต แยกตอน 320k.zip  download *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังป