Skip to main content

Posts

Showing posts from 2024

วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง (ฝึกเข้าถึงนิพพานในปัจจุบัน) พุทธทาส.mp3

     เสียงอ่านหนังสือ .."วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง"  : พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)  อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี 📌 จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. "ครอบครัว คณิตวิชากุล"   ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้วปวง" เผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น  ร่วมบุญง่าย ๆ ด้วยการหมั่นเข้ามาฟัง กดถูกใจ ไลก์ แชร์  จะดียิ่งขึ้นถ้าช่วยกันอัปโหลดผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ  มากเท่าไหร่ยิ่งดี ยิ่งเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นนะครับ  (แม้แต่โหลดไปแจกแถมกับเครื่องเล่น mp3 ก็ยินดีอย่างยิ่ง) 🔴  อย่างไรคือการเป็นอยู่ด้วยความว่าง หรือ สุญญตา   รู้จักลักษณะของความว่างสองอย่าง  และโอกาสในการปฏิบัติ ๓ วาระ ที่บางวาระทำได้แม้คนไม่รู้หนังสือ ไม่เคยศึกษาธรรม  *แนะนำให้ฟังควบคู่ไปกับเรื่องความว่างของท่านพุทธทาสที่ชมรมผลดีจัดทำไปแล้วสองเรื่องนะครับ  เนื้อหาบางช่วงอาจฟังยากสักหน่อย ขอให้อดทนฟังผ่าน ๆ  แล้วจับใจความสำคัญ  มีเวลาค่อยกลับมาฟังอีกหลายรอบ  จิตที่เป็นสมาธิ ปราศจากนิวรณ์ ความสงสัย ฟังด้วยจิตที่สบาย ฟังไปเรื่

ปกิณกธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต.mp3

  เสียงอ่านหนังสือ ปกิณกธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต : พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน พระผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของพระป่าสายเถรวาทที่เคร่งครัดของไทย และยูเนสโกย่องยกเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ  :  รวมเนื้อหาเกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติ เกล็ดคำสอน เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติ  และเรื่องปลีกย่อยต่าง ๆ ที่หลวงตาทองจำ จารุวฺณโณ พระอุปัฏฐากผู้ใกล้ชิด จดบันทึกมาจากคำบอกเล่าของหลวงปู่มั่นโดยตรง  เช่น คำสอนเรื่องปัญญาถ้วนห้า ศาสนาภายนอกภายใน การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พุทธภาษา  มูลกรรมฐาน การวินิจฉัยปัจจัยสี่  เศรษฐกิจสัมพันธ์  คำผญาอุปมาสอนธรรม หลวงปู่มั่นกับเหล่าเทวดาและพยานาคราช เรื่องพระแก้วมรกต  พระสยามเทวาธิราช  รอยพระพุทธบาท  อานุภาพเสียงสวดมนต์  อานุภาพแห่งฌาน  การถ่ายรูปครูบาอาจารย์ที่ควรไม่ควร  ทหารกับการตกนรก การกลับมาเกิดใหม่ในศาสนาพุทธ  ผีเฝ้าหวงกระดูก  วิธีจัดการผีร้ายที่มารบกวน  การฟื้นฟูศาสนา ความเป็นมาของคนพุทธไทย พม่า ลาว ความโชคดีของคนไทยที่หลายคนมองข้ามและไม่รู้ตัว  ประวัติความสัมพันธ์ของวัดปทุมและวัดป่าสุทธาวาส ประเพณีและสิ่งที่ควรยกเลิก  และเรื่องเบ็ดเตล็ดอีกหล

พุทธ&เศรษฐกิจ.mp3 || ธรรม-สุขทางโลก อ.พร รัตนสุวรรณ

  พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ  อ.พร รัตนสุวรรณ  : อ่านโดย.. อริยคุณ  ชมรมผลดี  จัดทำโดย..  ครอบครัว "ภูมิประสพ"   || คนจำนวนมากยังเข้าใจผิดในคำสอนของพุทธว่า ผู้สนใจธรรม ผู้จะเข้าถึงธรรม ต้องสละโลก จะหวังรวย หวังเจริญทางโลก เป็นการผิดหลักศาสนา ควรสันโดษ จะทำตัวทันสมัยใช้ชีวิตหรูหราไม่ได้ จนทำให้บางคนเห็นไปว่า ศาสนาพุทธขวางทางเจริญของโลก โลกจะก้าวหน้าไม่ได้  หรือต้องรอให้แก่ รอให้สิ้นหวังทางโลก ให้ทุกข์สาหัสก่อน จึงค่อยมาสนใจธรรม พระพุทธองค์ทรงสอนธรรมเป็นระดับ มีข้อปฏิบัติและการเปรียบเทียบเหมาะกับคนแตกต่างกัน  สำหรับคนทั่วไปก็อย่างหนึ่ง สอนพระหรือผู้ที่บารมีพร้อมก็อีกอย่างหนึ่ง  แต่ส่วนใหญ่ที่เข้าใจและนำมาพูดกันคือหลักขั้นสูง  เลยคล้ายสอนวิชาเคมีให้เด็กอนุบาลที่ยังบวกเลขไม่ได้ จึงไม่เกิดประโยชน์หรือไม่สามารถเข้าใจอย่างถูกต้องได้เลย    หนังสือเล่มนี้ อ.พร ท่านอธิบายไว้อย่างน่าสนใจ เช่น ความเข้าใจผิดในคำสอนเรื่องการทำบุญให้ทาน โดยเฉพาะกับพระสงฆ์  ธรรมกับคนที่ยังมีอาชีพเสี่ยงบาป  ปัญหาที่คนชั้นปัญญาชนมองศาสนาแคบไป เหตุที่ทำให้สอนศาสนาไม่ค่อยได้ผล การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องถูกระดับ ส่งเสริม

ปฐมบทสู่ความเป็นพุทธแท้ : แก้แท้พุทธศาสนา.mp3 : ป. อ. ปยุตฺโต

  "แก่นแท้ของพุทธศาสนา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หนังสือสรุปคำสอนที่เป็นแก่นแท้ของพุทธ ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ชาวพุทธทุกคนได้อ่านได้ฟังสักครั้งในชีวิต หลายคนคงสงสัยว่าสรุปแล้วอะไรคือหัวใจพุทธศาสนากันแน่ เพราะได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายท่านก็สอนไว้ต่างกัน เช่น เว้นชั่วทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์ หรือ ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น หรือ เราบัญญํติแต่ทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น  ซึ่งสมเด็จท่านจะมาจำแนกแยกแยะให้เห็นว่า แต่ละหลักนั้น สุดท้ายแล้วรวมลงในหลักเดียวกันทั้งหมด  แต่เป็นคนละแง่มุม หรือคนละระดับอย่างไร   เนื้อหาภายในประกอบด้วยสองหัวข้อหลักคือ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา และแก่ธรรมเพื่อชีวิต  เพื่อทำความเข้าใจว่าหัวใจพุทธคืออย่างไร และการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิต กับคำสอนหลักที่ควรรู้จัก เช่น  เรื่องพระรัตนตรัย ฐานะของพระพุทธเจ้า และที่มาของพระธรรม  เรื่องไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา  เรื่องอริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์  กรรม ตัญหา  อายตน  อินทรีย์ สันโดษ กัลยาณมิตร  หลักไม่ประมาท หลักพึ่งตนได้ การดำเนินชีวิต การพัฒนาคนและสังคมตามหลักธรรม การได้เกิดเป็นมนุษย์ พบพระพุ

ชีวิตหลังมรณะ.mp3 : (โลกทิพย์๔) : ไขความจริงเรื่องภพชาติ & สังสารวัฎ กรรม

  เสียงอ่านหนังสือ.. "ชีวิตหลังจากตๅย"   เรียบเรียงจากเรื่อง The Life Beyond Death  by.. Yogi Ramacharaka โดย อ.ศิริ พุทธศุกร์  & อ.พร รัตนสุวรรณ  (ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัยในมหาจุฬาฯ)    หนังสือของชาวต่างชาติที่อธิบายชีวิตของโอปปาติกะ คือเรื่องผีสางเทวดา สิ่งมีชีวิตประเภทกายทิพย์  ในเชิงทฤษฎีมีเหตุผลตรงหลักพุทธธรรมได้ดีที่สุดเล่มหนึ่ง  ผู้เขียนคือนักปราชญ์ชาวอินเดีย ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในหมู่ผู้สนใจศาตร์ทางจิตและสมาธิ   ความน่าสนใจคือแม้ท่านจะไม่ใช่พุทธ แต่คำอธิบายส่วนใหญ่ตรงคำสอนของพุทธ เช่นเรื่องหลักกรรม -ปฏิจจสมุปบาท (วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป)  จิตแต่ละคนเป็นผู้สร้างภพภูมิ ดึงไปสู่สิ่งแวดล้อมมีชีวิตตามวิบากที่สะสมไว้อย่างไร เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ตายแล้วไม่สูญ ตราบใดยังมีตัญหาจะต้องกลับมาเกิดใหม่  "เพื่อความเข้าใจถูกต้องครบถ้วน"  โปรดฟังบทนำ คำชี้แจง คำนำ ไปตามลำดับบท  เปิดใจฟังให้จบ แล้วพิจารณาว่าควรเชื่อหรือไม่    (จะดีมาก ถ้าได้ฟังงานของ อ.พร ครบทุกเรื่อง  ซึ่งแนวทางนี้ถ้าจับจุดถูก จะทำให้เข้าใจหลักปฏิจสมุปบาท และอริยสัจสี่ได้ลึกซึ้งมาก  ศรัทธาใ