Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2023

กุญแจภาวนา : หลวงปู่ชา.mp3

เสียงอ่านหนังสือ "กุญแจภาวนา" :: พระโพธิญาณเถระ หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง ||  อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ)  facebook.com/jz.net หลักสำคัญของการปฏิบัติธรรม ทำกรรมฐานทั้งในด้านสมถะ และวิปัสสนา  ด้วยคำสอนที่กระชับ เรียบง่าย แต่ตรงถึงแก่นแท้สู่ความพ้นทุกข์ และเป็นสิ่งที่ผู้สนใจธรรมต้องให้ความสำคัญที่สุด  คือไม่ใช่รู้ธรรมะ ด้วยการท่องจำตัวอักษร ท่องพุทธวจนได้ จำพระไตรปิฎกได้ไม่ผิดพลาด แต่ต้องรู้เข้าใจธรรมะ จากการภาวนา จึงจะเป็นการรู้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นจุดหมายหลักของพุทธศาสนา   สำหรับผู้เริ่มศึกษา แนะนำให้ฟังด้วยใจสบาย ตรงไหนไม่เข้าใจให้ผ่านไปก่อน มีโอกาสค่อยกลับมาฟังใหม่  การเพียรศึกษาให้รอบด้าน ในที่สุดวันหนึ่งจะเข้าใจได้ดีขึ้น หรือเมื่อภูมิธรรมสูงขึ้น หากได้กลับมาฟังอีกครั้ง อาจจะได้พบความจริงว่า ที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้ว กลับเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอย่างน่าประหลาดใจทีเดียวเลยนะครับ   (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 130.4M กุญแจภาวนา (แยกหัวข้อ) 128k.zip  download 304.5M กุญแจภาวนา (แยกหัวข้อ) 320k.zip  download 116.7M กุญแจภาวนา Full 128k.zip  download 290.8M กุญแจภาวนา Full 320k.zip  *

พุทธธรรม ๑๕.มรรค ๒.ศีล mp3

  "อริยมรรค หมวดศีล" คือมรรคข้อที่ ๓-๕ ได้แก่   สัมมาวาจา เจรจาชอบ , สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ , สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ   เสียงอ่านหนังสือ.. พุทธธรรมฉบับปรับขยาย  ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร? บทที่ ๑๕.องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่ ๒: หมวดศีล  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕   อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี  facebook.com/jz.net #หัวข้อภายใน ความเข้าใจพื้นฐาน  , ลักษณะศีล เทวนิยม-สภาวะนิยม    , ศีลในระดับ ธรรม-วินัย  , ศีลพื้นฐานสำหรับประชาชน    , คิหิวินัย-สังคหวัตถุ ๔    , เบญจธรรม   , ประโยชน์ของศีล    ,ผลแห่งการละเมิด   , หลักวินิจฉัยการผิดศีล  หลักทั่วไปของสัมมาอาชีวะ   , การแสวงหา,รักษา,ใช้จ่ายทรัพย์   , สุขอันชอบธรรมของคฤหัสถ์  , การเลี้ยงชีพที่ถูกต้องของพระสงฆ์    , อริยวงศ์ ๔ ประการ    , ปาริสุทธิศีล  ฯลฯ  เลือกฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นได้ที่นี่  https://www.youtube.com/watch?v=OdRaKBpftp4&list=PLzUDnIIG_BlINP-4GdI9k-A9_OuTV5dzI บทเริ่มต้นพุทธธรรม  https://youtu.be/OdRaKBpftp4 เฉพาะภาพรวม  https://youtu.be/gf700gI_UJQ (pdf เพื่ออ่าน) &qu

ความเข้าใจเรื่องชีวิต : สมเด็จพระญาณสังวร.mp3

  เสียงอ่านหนังสือ "ความเข้าใจเรื่องชีวิต" || สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พระนามปัจจุบันคือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ||  อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net .. รู้จักชีวิตให้ตรงธรรม วงจรชีวิต เกิดมาทำไม ภาพชีวิตในอนาคต ชีวิตต้องการอะไร การศึกษาชีวิตสองด้าน  สิ่งเป็นที่รัก จุดหมายของชีวิต  ที่พึ่งอันประเสริฐ  บุญบาป กรรม สุจริตธรรม ทุจริตอธรรม  เงื่อนไขของความสุข เหตุแห่งสุขที่แท้จริง  .. หนังสือเล่มนี้จะเป็นการสรุปเรื่องของชีวิตมนุษย์ไว้ครบถ้วนในแบบกระชับ ด้วยภาษาเข้าใจง่าย แต่คงความหมายทางธรรมที่ลึกซึ้ง แสดงธรรมชาติของชีวิตที่เป็นเรื่องยากให้เข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไป  นับเป็นหนังสือที่ชาวพุทธไทยทุกคนควรได้ศึกษาอย่างยิ่ง    .. พระปรีชาสามารถทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติของพระองค์ท่านนั้น เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ดังจะเห็นได้จากในการประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก พ.ศ.2555  ผู้นำชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก 32 ประเทศ มีมติทูลถวายตำแหน่ง “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”  ในฐานะที่ทร