Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2021

อิทธิปาฏิหาริย์ เทวดา (ป. อ. ปยุตโต) MP3

เสียงอ่านหนังสือ : อิทธิปาฏิหาริย์ เทวดา   ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย   ธรรมนิพนธ์ในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต)   ต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๕ https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/553 สำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงมาจากบทหนึ่งของหนังสือพุทธธรรม โดยเพิ่มภาคผนวกประเด็นเสริม  เพื่อความเข้าใจในเรื่องอำนาจดลบันดาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ เทพเจ้า ผีสางเทวดา เรื่องเหนือวิสัยของคนทั่วไปจะรู้เห็นได้ว่ามีจริงหรือไม่  ว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้อง ตามหลักการของพระพุทธศาสนา โดยแบ่งเป็นห้าหมวดหลักคือ เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์  เรื่องเทวดา  วิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัย  บันทึกพิเศษท้ายบท  และภาคผนวก ประเด็นเสริม    เสียงอ่านทุกเรื่องโปรดใช้เป็นการฟังเพื่อจับภาพรวม หรือทบทวน หากต้องการนำไปอ้างอิง ควรตรวจสอบกับต้นฉบับของทางวัด หรือองค์กรนั้น ๆ อีกครั้ง  เพราะอาจมีการพิมพ์ผิด ออกเสียงผิด อ่านผิด หรือมีการปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้องยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาได้นะครับ   เสียงอ่านหนังสือชุดนี้ มีเจ้าภาพหลายท่าน ร่วมจัดทำเผยแพร่เป็นธรรมท

วิปัสสนานุบาล (ฉบับสมบูรณ์) MP3

  เสียงอ่านหนังสือ..วิปัสสนานุบาล  (วิปัสสนา+อนุบาล) ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ล่าสุด  ||  แนวทางเพื่อการกำจัดทุกข์ทางใจได้ผลจริง เป็นแก่นธรรมทางสายเอกสู่การพ้นทุกข์  วิธีเจริญสติ ดูจิต-กาย ในแบบเรียบง่ายทำได้จริงในชีวิตประจำวัน กับทุกเพศทุกวัย  เมื่อเกิดสติที่แท้จะเป็นมหากุศลจิต อันเป็นบุญใหญ่หาประมาณมิได้  ผู้เห็นความไม่เที่ยง เห็นจิตไม่ใช่เราเพียงครั้งเดียว  ยังประเสริฐกว่าคนอายุร้อยปีแต่ไม่เคยเกิดสติเห็นจิตตามจริงเลยสักครั้ง    || : บทความโดย.. ดังตฤณ        อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ)   : จัดทำโดยครอบครัว.. เลิศจิระกุล   คุณพ่อ-ธนพล  เลิศจิระกุล   คุณแม่-อรสา เลิศจิระกุล    คุณอรอุษา เลิศจิระกุล    คุณธนกร เลิศจิระกุล   พร้อมลูก ๆ  ญาติพี่น้องและครอบครัว   ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเสมือนได้จัดทำด้วยตัวท่านเอง ฟังออนไลน์หลายช่องทาง : Uplevel กดชื่อเพื่อดาวน์โหลด 98.6M วิปัสสนานุบาล ฉบับสมบูรณ์ 128K.zip  download 243.5M วิปัสสนานุบาล ฉบับสมบูรณ์ 320K.zip  *คุณภาพสูงสำหรับเผยแพร่ต่อ ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)    : ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข  เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรม