Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2022

ปฏิปัตติ นิเทศ [ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ๔].mp3

  เสียงอ่านหนังสือ "ปฏิปัตติ นิเทศ" 1 ใน 5  งานเขียนอันทรงคุณค่า ซึ่งถูกนำไปรวมตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่องมายาวนานภายใต้ชื่อ.. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ โดยระบุว่าเป็นคำสอนหลวงปู่มั่น  ต่อมาภายหลังจึงได้พบหลักฐาน ที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าเขียนโดย.. คุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ)  ตั้งแต่ครองเพศฆราวาส  ก่อนที่ต่อมาจะออกบวชเป็นแม่ชี จนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิต     นับเป็นเพชรน้ำเอกแห่งสตรี ในยุคกึ่งพุทธกาล  ที่น่ายึดเป็นแบบอย่าง และเป็นประจักษ์พยานให้เห็นว่า  แม้เป็นสตรี แม้ยังไม่ได้บวช ก็มีความสามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างลึกซึ้ง   และทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาได้อย่างมากมาย   **  ฟังเสียงอ่านในชุด ธัมมานุธัมมปฏิบัติทั้งหมดที่นี่ (คลิก)      :: || สำหรับกิจกรรมบุญล่าสุด ร่วมจัดทำเสียงอ่าน ติดตามเพจนี้เท่านั้นนะครับ facebook.com/jz.net(คลิก) เนื้อหาภายใน :  แจกแจงคุณของพระรัตนตรัย (พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ)  : ไตรสรณคมน์-การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ   : ความรู้ ความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้า (ทศพลญาณ เวสารัชชญาณ)  :  อามิสบูชา-ปฏิบัติบูชา   : การละสังโยชน์  สักกายทิฏฐิ & อัตตานุทิฏ

พุทธธรรม ๑๐.บทสรุปนิพพาน (ปัญหา-จุดมักเข้าใจผิด).mp3

  พุทธธรรม-ฉบับปรับขยาย ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร  บทที่ ๑๐.บทสรุปเรื่องเกี่ยวกับนิพพาน  (ลักษณะพิเศษ ปัญหา-จุดที่มักเข้าใจผิด) : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  บันทึกเสียงโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี (2565)  เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน  แนะนำให้ฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรม ก่อนฟังขึ้นไปตามลำดับจะดีที่สุดนะครับ    ** เลือกฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นได้ที่นี่ (คลิก)   ||    "อ่านพุทธธรรมออนไลน์"(คลิก)   ||    "หนังสือ:สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์"(คลิก) (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 114.4M พุทธธรรม ๑๐.บทสรุปนิพพาน Full 128K.mp3.zip  download 285.4M พุทธธรรม ๑๐.บทสรุปนิพพาน Full 320K.mp3.zip  download 117.3M พุทธธรรม ๑๐.แยกหัวข้อ 128K.zip  download 288.2M พุทธธรรม ๑๐.แยกหัวข้อ 320K.zip  download *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K - บางทีอาจไม่มีเลขท้ายชื่อ)    ||  ขนาดเล็กบางเรื่องจะมีให้โหลดสองแบบ คือแยกตอนย่อย  กับ..รวมทั้งฉบับในไฟล์เดียว (Full)    ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ด

พุทธธรรม ๙.หลักสำคัญ-บรรลุนิพพาน Mp3

  พุทธธรรม-ฉบับปรับขยาย ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร  บทที่ ๙ "หลักการสำคัญ ของการบรรลุนิพพาน" : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕   พุทธพจน์แสดงหลักบรรลุมรรคผล-นิพพาน  1.หลักทั่วไป  2.หลักสมถะที่เป็นฐาน  3.หลักวิปัสสนาที่เป็นมาตรฐาน , ความต่างของพระอริยแต่ละระดับ,  สรุปหลักปฏิบัติตามนัยแห่งคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ , ปัญหาเกี่ยวกับการบรรลุธรรม ฯลฯ  เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน  แนะนำให้ฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรม บทนำสู่พุทธธรรม พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม   ก่อนเป็นบทที่ 1 แล้วฟังขึ้นไปตามลำดับ จะดีที่สุด  ** ดูรายชื่อผู้ร่วมจัดทำได้ด้านล่างนะครับ    ฟังเสียงอ่านล่าสุดที่นี่(คลิก)  "อ่านพุทธธรรมออนไลน์"(คลิก) "หนังสือ:สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์"(คลิก) (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 229.3M พุทธธรรม ๙ แยกหัวข้อ 128k.zip  download 563.7M พุทธธรรม ๙ แยกหัวข้อ 320k.zip  download 223.7M พุทธธรรม ๙. Full 128k.mp3.zip  download 558.3M พุทธธรรม ๙.Full 320k.mp3.zip  download *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขน