Skip to main content

Posts

Showing posts from 2022

พุทธธรรม ๑๒.ปัจจัยสัมมาทิฎฐิ กัลยาณมิตร.mp3

  เสียงอ่านหนังสือ.. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย  บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี =  "กัลยาณมิตร"  || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  || เนื้อหาภายในว่าด้วยเรื่องจุดเริ่มต้นแห่งมัชฌิมาปฏิปทา หรือการปฏิบัติธรรม คือสัมมาทิฎฐิ  โดยที่บทนี้จะอธิบายถึงปัจจัยภายนอกแห่งสัมมาทิฎฐิคือ.. ปรโตโฆสะที่ดี คือเสียงหรือคำจากผู้อื่นที่ดี ซึ่งมีความหมายเท่ากับ กัลยาณมิตร  เป็นปัจจัยจากสังคม อาจเรียกว่า.. วิธีการแห่งศรัทธา  มีพุทธพจน์ว่า.. “กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์”  ซึ่งในบทนี้จะแจกแจงถึงความสำคัญ-คุณสมบัติและหน้าที่ของกัลยาณมิตร ความสำคัญของสังคหวัตถุ ๔  *หลักแห่งศรัทธา ความสำคัญ ขอบเขต คุณประโยชน์ ศรัทธาที่ถูกทางคืออย่างไร การพัฒนาปัญญาที่เริ่มจากศรัทธา การพิจารณาตามหลัก กาลามสูตร และ อปัณณกสูตร และพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง      || ดูกิจกรรมบุญล่าสุดที่เพจนี้เท่านั้น .. facebook.com/jz.net เลือกฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=OdRaKBpftp4&list=PLzUDnIIG_BlINP-4GdI9k-A9_OuTV5dzI บทเริ่มต้นพุทธธรรม https

ผีเทวดามีจริง หลักฐานจากพระไตรปิฎก.mp3

  เสียงอ่านหนังสือ.. "ผี-เทวดา มีจริง" รวบรวมจากหลักฐานในพระไตรปิฎก และข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ พร้อมทั้งการติดต่อโอปปาติกะ ที่ปรากฎในคัมภีร์พุทธศาสนา โดย.. อ.พร รัตนสุวรรณ  อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี  || ควรฟังคำแนะนำ คำนำ คำชี้แจง ฯลฯ ไปตามลำดับ ให้ครบก่อนเท่านั้น  [ โอปปาติกะ เป็นชีวิตประเภทมีกายทิพย์ ที่เกิดด้วยกรรม  เช่น สัตว์นรก เปรต เทวดา พรหม ]  ชีวิตหลังตายมีจริงอย่างไร จากหลักฐานในพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท ที่เมื่อศึกษาได้ถูกต้องเข้าใจจริงจะเกิดประโยชน์แค่ไหนอย่างไร  เนื้อหาค่อนข้างเป็นเชิงวิชาการ และมีศัพท์บาลีพอสมควร  อาจดูยากสักหน่อย สำหรับผู้พึ่งเริ่มศึกษา  ก็ขอให้อดทนฟังด้วยใจสบาย ไม่ต้องพยายามเข้าใจให้ได้ในทันที  มีเวลาค่อยกลับมาฟังซ้ำ  || แนะนำให้ศึกษาเพิ่มจากหนังสือของ สำนักค้นคว้าทางวิญญาณอีกหลายเรื่อง  ที่จัดทำแล้วและจะทำอีกหลายเล่ม  จะทำให้เข้าใจได้ถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับ  (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 236.1M ผีเทวดามีจริง 128k Full.zip  download 589.4M ผีเทวดามีจริง 320k Full.zip  download 239.2M ผีเทวดามีจริง แยกหัวข้อ 128k.zip  download 592.5M ผีเทวดามีจริง

พุทธธรรม ๑๑.มัชฌิมาปฏิปทา (มรรค ทางสายกลาง) mp3

  พุทธธรรม-ฉบับปรับขยาย ภาคที่ ๒  ** ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร?  บทที่ ๑๑.บทนำของ.. "มัชฌิมาปฏิปทา" หรือทางสายกลาง คือมรรค๘   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี  บทนำสู่ความเข้าใจธรรมในภาคปฏิบัติคือ.. "มรรค & ไตรสิกขา" ทั้งของพระและชาวบ้าน  : ทางสายกลางที่แท้คืออย่างไร  รู้จักส่วนประกอบ ฐานะ กระบวนการและความสัมพันธ์ ในองค์ธรรมที่เกี่ยวข้อง  ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทาและมรรค ในฐานะต่าง  ๆ   || ระบบและองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา  ระบบแยกส่วนของไตรสิกขา  ปัจจัยช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ การพัฒนามรรคาในชีวิตของแต่ละคน ฯลฯ ในหนังสือจะมีบทความพิเศษต้นภาคสอง คือ..  ภาพรวม"มัชฌิมาปฏิปทา" ซึ่งท่านนำไปพิมพ์รวมไว้กับ ภาพรวมมัชเฌนธรรมเทศนา ภายใต้ชื่อว่า.. พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม และชมรมผลดีจัดทำเป็นเสียงอ่านไว้ก่อนแล้ว  เพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วน ควรได้ฟังก่อน หรือย้อนกลับไปฟังอีกครั้งนะครับ  สำหรับเนื้อหาในหนังสือพุทธธรรม ค่อนข้างเป็นวิชาการเชิงลึก หากรู้สึกไม่เข้าใจ ขอให้ฟังด้วยใจสบาย  ๆ ไปก่อน มีเวลาค

โลกทิพย์๑: Life in The world unseen (ชีวิตหลังตาย).mp3

  หนังสือแปลที่อยากแนะนำ :: เรื่องเล่าชีวิตหลังความตาย จดบันทึกโดย.. มร.แอนโธนี บอร์เจีย  ผ่านคำบอกเล่าของวิญญาณท่าน.. สาธุคุณ โรเบิร์ต ฮิวจ์ เบนสัน  ด้วยการติดต่อทางสมาธิ   || เรื่องน่าสนใจคือ.. ใจความหลักสำคัญ ตรงกับหลักกรรมในพระไตรปิฎก  ทั้งที่ท่านเป็นนักบวชชาวคริสต์ ที่มีตำแหน่งสำคัญ  : หนังสือนี้ได้รับความนิยมมากพอควรในต่างประเทศ  ||  แปลโดย.. ศิริ พุทธศุกร์  อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี    ส่วนสำคัญคือ.. คำแนะนำ คำนำ คำปรารถ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องฟังก่อน  จะทำให้การศึกษาเรื่องภพชาติเกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักการเทศนาแบบ.. "อนุปุพพิกถา" ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้   ::  ปัจจุบันมีคนเลิกนับถือศาสนามากขึ้นเรื่อย ๆ  แต่คนเชื่อแบบงมงายมีมากกว่าหลายเท่า  นั่นเพราะไม่ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง  :: หนังสือนี้จะเป็นกรณีศึกษาให้เห็นว่า กฎแห่งกรรม คือหลักธรรมชาติอันเป็นสากล ที่ทุกศาสนาต้องอยู่ในกฎนี้  ไม่ว่าจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง หรือไม่มีก็ตาม  : ตายแล้วไม่สูญ การเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริง ฯลฯ ** เวอร์ชั่นเสียงอ่านนี้ มีคำอธิบายเพิ่มเติมต้นเรื่อง+ท้ายบท+สรุปท้ายเรื่อง ที่รว

ตาสว่างรับอรุณ ดังตฤณ ชุดรวม 2.Mp3

  ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ   ไฟล์รวมชุดที่ 2  EP.101-200  "หลักธรรม หลักกรรม แนวทาง-วิธีแก้ปัญหาชีวิต ทำบุญ-ปฏิบัติธรรม ฯลฯ"   ฟังแบบแยกหัวข้อ และตอนล่าสุดที่นี่ (คลิก)   ::    บันทึกเสียงโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี  ::  ร่วมจัดทำโดย.. "ครอบครัว สันตะสว่าง"     (ดาวน์โหลด mp3 ด้านล่าง) 101.เจริญสติ รู้พอดีอย่างไร 102.ธรรมแท้ คือทนฝึกออกจากทุกข์ ใช่แค่จำได้ 103.กรรมใหม่ กรรมเก่า ผลร่วมกันอย่างไร 104.ผลกรรมคนดื้อ  เอาแต่ใจ-มั่นในผลดี 105.ฝึกยอมรับตามจริง เป้าหมายประจำวัน 106.ดูจิตแก้ทุกข์ จากเรื่องรบกวนใจ 107.ซึมเศร้า & ปฏิบัติธรรม ๒ แบบ 108.เห็นแต่ลมหายใจ เน้นจิตสงบ ไม่ใช่อานาปานสติ 109.คนรักดีดั่งใจขึ้นได้ ด้วยกรรมปัจจุบัน 110.เบื่องาน บ้างาน จิตล้วนไม่ปกติ 111.สร้างทานบารมี จนใจเป็นทิพย์  112.อุปสรรค & กรรม ขัดขวางบุญใหญ่ 113.ทองเท่านั้น ที่คนอยากพิสูจน์ 114.วาเลนไทน์ จะเป็นรักแท้อย่างไร 115.เด็กก้าวร้าว กรรมเก่า & สอนผิดวิธี  116.ชีวิตบอกไม่ได้ว่า เรื่องดีจะมีถึงวันไหน 117.กรรมวิธีคิด ทำชีวิตแย่&เจริญ 118.ทำวันเกิด ให้เป็นฤกษ์ดี วิถีพุทธ 119.ขี้โมโห แก้ด้ว