Skip to main content

Posts

Showing posts from 2022

พุทธธรรม ๒.อายตนะ ๖ Mp3

  พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตโต  || ตอน.. ชีวิตคืออะไร บทที่ ๒ “อายตนะ ๖” (แดน/ทางรับรู้ คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจ)  หนังสือพุทธธรรม  เป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา  จากพระไตรปิฎก และคำภีร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ ควรสละเวลาศึกษาให้ได้ทั้งหมดสักครั้งในชีวิต || อ่านต้นฉบับหนังสือได้ที่ https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/583  || แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ เริ่มด้วย.. "บทเริ่มต้นพุทธธรรม" เป็นอันดับแรก อายตนคืออะไร ประกอบและสัมพันธ์กับอะไรบ้าง , ประเภทของความรู้ ,ความถูกต้อง-ผิดพลาดของความรู้ (สัจจะ ๒ ระดับ,วิปลาส ๓) , พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ , คุณค่าทางจริยธรรม-การรู้เข้าใจและปฏิบัติต่อเรื่อง อายตน ให้เกิดประโยชน์ , และบันทึกพิเศษเรื่อง ปัญญา ๓ ดู/ฟังแยกหัวข้อ กดดูใน YouTube (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 177.5M พุทธธรรม ๒.. อายตนะ ๖ Full~128k.mp3.zip  download 442.6M พุทธธรรม ๒.. อายตนะ ๖ Full~320k.mp3.zip  download 179.8M อายตนะ แยกหัวข้อ 128k.zip  download 445.0M อายตนะ แยกหัวข้อ 320k.zip  *ชื่อไฟล์มี 320

พุทธธรรม ๑.ขันธ์ ๕ Mp3

  พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตโต  || ตอน.. ชีวิตคืออะไร บทที่ ๑.. ขันธ์ ๕  ส่วนประกอบ ๕ อย่างของชีวิต ที่ต้องรู้เข้าใจให้ตรงก่อน ::  หนังสือพุทธธรรม  เป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา  จากพระไตรปิฎก และคำภีร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ ควรสละเวลาศึกษาให้ได้ทั้งหมดสักครั้งในชีวิต   แนะนำให้ฟังตามลำดับตั้งแต่.. ๑.บทเริ่มต้นพุทธธรรม สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน  ก่อนเป็น.. ๒.บทนำสู่พุทธธรรม  และ ๓.พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม  แล้วจึงมาเป็นบทที่ ๑ คือเรื่องขันธ์ ๕ ก่อนจะฟังบทต่อไปตามลำดับนะครับ  || อ่านต้นฉบับหนังสือได้ที่ www.watnyanaves.net 00:00:00 เกี่ยวกับหนังสือ-เสียงอ่าน 00:01:21 ขันธ์ ๕ คืออะไร 00:09:42 ข้อควรเข้าใจ..สัญญา 00:17:22 ข้อควรเข้าใจ..วิญญาณ 00:25:52 ข้อควรเข้าใจ..เวทนา 00:29:37 ข้อควรเข้าใจ..สังขาร 00:36:55 สัญญา สติ ความจำ 00:45:32 สัญญา วิญญาณ ปัญญา  00:57:01 ความสัมพันธ์ระหว่างขันธ์  01:08:54 ขันธ์ & อุปทานขันธ์  01:13:41 คุณค่าทางจริยธรรม 01:20:10 บันทึกท้ายบท เพื่อเข้าใจลึก 01:33:50 แนะนำก่อนจบ & อนุ

บทเริ่มต้น พุทธธรรม Mp3

  พุทธธรรมฉบับปรับขยาย  บทเริ่มต้น  ความนำ สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน และลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 55    || บทเริ่มต้นนี้เพื่อปูพื้นความเข้าใจ เกี่ยวกับที่มา กำเนิดแห่งพุทธธรรม หรือพุทธศาสนา ซึ่งควรจะรู้และเข้าใจก่อน สำหรับเสียงอ่านชุดพุทธธรรม ที่ชมรมผลดีจัดทำแนะนำให้ฟังเรียงลำดับตามบท จะดีที่สุด โดยเริ่มด้วยบทเริ่มต้นนี้ก่อน  ตามด้วย บทนำสู่พุทธธรรม  และพุทธธรรม เฉพาะภาพรวม  ก่อนเป็นบทที่หนึ่งคือเรื่องขันธ์ห้า ไปจนจบนะครับ หนังสือพุทธธรรม เป็นการสรุปคำสอนในพระพุทธศาสนา ประมวลเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งคำอธิบายในเชิงความหมาย  และคำศัพท์ คำแปล ความหมายแฝง  ที่มาต่าง  ๆ เป็นเนื้อหาธรรมโดยตรง ที่ควรรู้เข้าใจ และควรอ่านหรือฟังให้ได้สักครั้งในชีวิต สำหรับผู้เริ่มศึกษา อาจจะรู้สึกยากไปบ้าง ก็อยากให้อดทนศึกษา โดยฟังผ่าน ๆ  ด้วยใจที่สบาย ตรงไหนไม่เข้าใจก็ปล่อยไปก่อน แล้วกลับมาฟังซ้ำ หรือนำจุดที่สงสัยไปสืบค้นต่อภายหลัง  การเข้าใจธรรม เป็นอริยทรัพย์ที่ประเมิณราคาไม่ได้ จึงยากและต้องใช้ความเพียรมากเป็นธรรมดา  แต่หากไม่ท้อถอย ขยันห

พุทธธรรม ภาพรวม Mp3

  พุทธธรรม" เฉพาะภาพรวมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สรุปหลักธรรม กฎธรรมชาติ และข้อปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์  หลักสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ก่อน เพื่อเข้าใจพุทธศาสนาให้ตรง   ควรศึกษาตามลำดับ ตั้งแต่..บทนำสู่พุทธธรรม จึงมาเรื่องนี้ ก่อนศึกษาพุทธธรรมในบทต่อไป ที่ชมรมผลดีกำลังจัดทำอยู่นะครับ   เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่มีโอกาสได้ยากยิ่งในสังสารวัฎอันยาวไกล  และยิ่งยากเข้าไปอีกที่จะได้ศึกษาในแง่ทฤษฎีที่ท่านประมวลสรุปแปลและกรองมาให้ศึกษาได้ง่ายถึงเพียงนี้   คนจำนวนมากอ่านพระไตรปิฎก แล้วตีความผิด เป็นมิจฉาทิฎฐิไปอย่างน่าเสียดาย ด้วยความที่ไม่แตกฉานในศัพท์ ที่มา คำแปล ความหมายแฝง ความหมายแท้ที่่บางครั้งต้องแปลหลายชั้น หรือความหมายหลายนัย ที่แตกต่างไปตามประโยคและสถาณการณ์  ฯลฯ   อ่านต้นฉบับได้ที่นี่ https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/678    เนื้อหาธรรมแท้ อาจยากไปสำหรับผู้มาใหม่ ขอให้อดทนศึกษา ฟังผ่าน ๆ  จับภาพรวม แล้วฟังทวนซ้ำไปมาเมื่อมีโอกาส  เมื่อถึงจุดหนึ่งจะค่อย ๆ เข้าใจไปได้เอง   อย่างน้อยก็จับเฉพาะที่เข้าใจไว้ก่อน  ที่ไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อน  ค่อยมาค้นคว้าศึกษ

วิธีปฏิบัติต่อกรรมเก่า Mp3

  เหตุปัจจัย ในปฏิจสมุปบาท และกรรม  โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  วิธีปฏิบัติต่อกรรมเก่า ให้เกิดประโยชน์  ตามหลักเหตุปัจจัย ใน ปฏิจสมุปบาท  อันเป็นหลักธรรมชาติ ซึ่งเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนา  ที่ผู้ต้องการพ้นทุกข์ ควรใส่ใจศึกษาให้เข้าใจ  [ จัดทำเพื่อร่วมเผยแพร่โดย.. ครอบครัว ลิ่วสัมฤทธิ์ & ครอบครัว พันธุ์เกตุมงคล  ]  ในที่นี้ท่านอธิบายภาพรวมสำหรับคนทั่วไปได้เข้าใจได้ง่าย  แต่ก็อาจจะรู้สึกยากสำหรับคนมาใหม่บ้าง  แต่จะแค่เฉพาะ 3 หัวข้อแรก  ต่อจากนั้น จะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อกรรม ที่เข้าใจง่าย แต่จำเป็นต้องเข้าใจหลักเบื้องต้น  ของเหตุปัจจัย ตามหลักวิชาการก่อน  จึงควรฟังกันไปตามลำดับนะครับ วิธีฟังธรรมที่ดี คือควรฟังด้วยจิตที่สบาย  สักแต่ว่าฟังไปก่อน ไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อน   มีโอกาสค่อยกลับมาฟังซ้ำอีกที   เมื่อถึงเวลาจะเข้าใจไปเอง  โดยบางครั้งจะพบว่า ที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้ว  กลับเข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  อ่านต้นฉบับที่นี่ https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/473 00:00 วิธีปฏิบัติต่อกรรมเก่า 01:55 บางส่วนของปฏิจสมุปบาท ที่ควรสังเกตเป็นพิเศษ 04:14 ความหมายของ เหตุ แล

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ Mp3

  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  คนเราจริตปัญญาต่างกัน บางอย่างจึงยังจำเป็นสำหรับคนบางกลุ่มที่จะใช้เป็นสะพานเชื่อมให้ก้าวต่อไปได้  แต่ควรเชื่อ นำมาใช้ หรือควรสอนอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ ถูกทาง ตรงธรรม ไม่หลุดออกนอกพระพุทธศาสนา หรือเป็นการทำลายพระศาสนา   :: ไม่ว่าจะสนใจเรื่องนี้หรือไม่ ก็ควรศึกษาและฟังไว้  เพื่อประโยชน์ของตนและสังคมรอบข้าง และพระศาสนาโดยภาพรวมนะครับ  (เสียงอ่านจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓  อ่านได้ที่นี่ www.watnyanaves.net [ จัดทำเพื่อร่วมเผยแพร่โดย.. ชัยรัตน์ & พจนารถ ศิริสุขเกษม  ]  ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา   00:00 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ 01:33 พุทธกับฤทธิ์ ที่ต้องรู้ก่อน 05:13 ปัจจัยที่ผู้สอนควรรู้ 07:37 หลักปฏิบัติที่ ๑ หลักก