Skip to main content

Posts

Showing posts from 2023

พุทธธรรม ๑๖.๒ สัมมาสมาธิ.mp3

 อริยมรรคข้อที่ ๘.สัมมาสมาธิ  || พุทธธรรมฉบับปรับขยาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  บทที่ ๑๖.๒  องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่๓ หมวดสมาธิ (๑.สัมมาวายามะ ๒.สัมมาสติ ๓.สัมมาสมาธิ) สมาธิที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาคืออย่างไร ? || จัดเป็นมรรคข้อสุดท้ายในทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์แปด  เป็นส่วนประกอบสำคัญสู่การบรรลุธรรมในภาคปฏิบัติ  เป็นข้อที่มีรายละเอียดมากที่สุดในอริยมรรค   แนะนำว่า ไม่ว่าจะสนใจภาวนาสายไหน การศึกษาพุทธธรรมก่อน จะได้เข้าใจหลักสำคัญ ความหมายของศัพท์  องค์ประกอบ โครงสร้างและสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุม จะทำให้ฟังคำสอนครูบาอาจารย์อื่นเข้าใจได้ดี ได้ตรงมากขึ้นนะครับ (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 340.3M สัมมาสมาธิ Full 128k.zip  download 848.4M สัมมาสมาธิ Full 320k.zip  download 346.3M สัมมาสมาธิ แยกหัวข้อ 128k.zip  download 854.4M สัมมาสมาธิ แยกหัวข้อ 320k.zip  *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K - บางทีอาจไม่มีเลขท้ายชื่อ)    ||  ขนาดเล็กบางเรื่องจะมีให้โหลดสองแบบ คือแยกตอนย่อย  กับ..รวมทั้งฉบับในไฟล์เดียว (Ful

ประสบการณ์ นอกกายเนื้อ.mp3 (งานทดลองเชิงวิทย์ OBE)

  "ประสบการณ์ นอกกายเนื้อ" งานวิจัย บันทึก&ทดลองในเชิงวิทยาศาตร์ กว่า 12 ปีของต่างชาติ จนยอมรับว่าโลกหลังตายมีจริง  พร้อมเล่าสิ่งที่ได้พบเจอมาในหลายภพภูมิ   จากหนังสือเรื่อง..  JOURNEYS OUT OF THE BODY โดย.. ROBERT A.MONROE  นักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจและมีการศึกษาสูงหลายด้าน  ร่วมทดสอบโดย ศ.ดร. ชาล์ส ที ทาร์ต นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับธรรมชาติของสติ (โดยเฉพาะสถานะที่เปลี่ยนแปลงของจิตสำนึก ) หนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาจิตวิทยาข้ามบุคคล Transpersonal psychology  แปลโดย.. อ.ศิริ พุทธศุกร์ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย อ.พร รัตนสุวรรณ  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทย เอกสารชิ้นสำคัญของต่างชาติชิ้นหนึ่ง ที่แสดงการทดสอบพิสูจน์เรื่อง..  "การเดินทางด้วยจิต" กับชีวิตในรูปแบบกายทิพย์ ที่ทางพุทธเรียกว่า โอปปาติกะ   จนยืนยันได้ว่าชีวิตหลังความตายมีจริง  มนุษย์สามารถฝึกถอดจิต-หรือถอดกายทิพย์ ออกมาได้แม้ขณะมีชีวิต  ที่เรียกแบบศัพท์วิทยาศาสตร์ด้วยตัวย่อว่า OBE  (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 473.5M ประสบการณ์นอกกายเนื้อ 128k Full.zip  download 1.2G ประสบการณ์นอ

พลังทิพย์ : พร รัตนสุวรรณ mp3

รู้จักพลังแห่งคลื่นกระแสจิต  พลังงานวิญญาณ พลังแห่งความคิด อำนาจสร้างสรร อำนาจบันดาลที่เกิดจากพลังจากจิต ฯลฯ  เพื่อความเข้าใจอำนาจแห่งการ..."แผ่เมตตาที่ถูกต้อง"  หนังสือ  "พลังทิพย์"  เขียนโดย.. พร รัตนสุวรรณ อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย  "เอกลักษณ์  เลิศวรลักษณ์"  ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง พลังทิพย์คืออะไร สื่อของพลังทิพย์  ความคิดแล่นไปถึงผู้อื่นได้อย่างไร  เหตุใดรับความคิดคนอื่นไม่ได้ทุกอย่าง พลังความคิด ปัจจัยให้เกิดวัตถุ การแผ่เมตตาเป็นประโยชน์ต่อโลก ? กระแสจิต มีผลต่อคน-โอปปาติกะ ? วิธีแผ่เมตตาที่ถูกต้อง  __________ (#ขอทุกท่านร่วมอธิษฐานจิต) __________ ขอน้อมระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำไว้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมเป็นพลังกับบุญการฟังธรรมในครั้งนี้  ส่งถึงคุณ.. "เอกลักษณ์  เลิศวรลักษณ์"  ขอให้ได้ร่วมอนุโมทนาและปลื้มปิติในทุกบุญร่วมกัน  || ขอจงเป็นสุข  ครบพร้อมแห่งทิพยสมบัติ  เปี่ยมด้วยจิตที่ตื่นรู้ผ่องใส ยิ่งๆขึ้นไป || ขอให้รุ่งเรืองแต่ในทางที่เป็นกุศล เจริญในอริยมรรค อริยผล  เข้าถึงสภาวะจิตแห่งพุทธ

บันทึกกรรมฐาน : สมเด็จพระญาณสังวร.mp3

"บันทึกกรรมฐาน" (#แนะนำอย่างยิ่ง)   || สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) || พระนามปัจจุบัน.. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  || เทศนาอบรมการปฏิบัติธรรม ทำกรรมฐาน เจริญจิตตภาวนา ด้วยแนวทางสายเอกจาก.. มหาสติปัฎฐานสูตร  หรือ สติปัฎฐานสี่ ครบทุกขั้นตอน ในแบบกระชับเข้าใจง่าย แต่คงใจความสำคัญไว้ครบถ้วน  เป็นหนังสือแนะแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง เท่าที่เคยศึกษามา   ทำให้พระสูตรที่ยาก และดูเหมือนเป็นคนละขั้นตอน แต่ประมวลมาปฏิบัติในคราวเดียวกันได้อย่างลงตัว  ยิ่งหากมีพื้นฐานทางธรรม ได้อ่านพุทธธรรมมาแล้ว จะยิ่งเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นมาก  แต่ผู้ไม่มีพื้นฐานหรือพึ่งเริ่มต้น ก็จะเข้าใจได้ไม่ยาก  หากตัดความสงสัยในศัพท์บางคำออก แล้วจับสาระสำคัญ แก่นหลัก ซึ่งพระองค์ท่านสรุปจุดสำคัญ และอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอยู่แล้วนะครับ    เท่าที่ศึกษามาพอสมควร เห็นชัดเลยว่า..  หากปฏิบัติได้ตามหนังสือเล่มนี้ได้จริง ก็แทบไม่ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมแล้ว เพราะเป็นทางหลักทางเดียวสู่ความพ้นทุกข์  แต่การเป็นพหูสูตร ศึกษาให้มาก สำหรับหลายคนที่ยังบารมีธรรมไม่มากพอ  ก็จำเป็นและเสริมความเข้าใจ และกันพ

หัวใจพุทธศาสนา : พุทธทาส.mp3

 "แก่นพุทธศาสน์" เรื่อง.. ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา โดย.. พุทธทาส อินทปัญโญ : สรุปแก่นแท้พุทธธรรม หัวใจพุทธศาสนา หลักขั้นมูลฐาน อนัตตา-ความว่าง โรคทางวิญญาณ-ตัวกูของกู  ปฏิจสมุปบาทภาคปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 3 แบบเพื่อถอนอุปาทาน (อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี ⁠facebook.com/jz.net⁠  ) (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 111.8M หัวใจพุทธ แยกหัวข้อ 128k.zip  download 276.0M หัวใจพุทธ แยกหัวข้อ 320k.zip  download 110.1M หัวใจพุทธศาสนา Full 128k.zip  download 274.6M หัวใจพุทธศาสนา Full 320k.zip  *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K - บางทีอาจไม่มีเลขท้ายชื่อ)    ||  ขนาดเล็กบางเรื่องจะมีให้โหลดสองแบบ คือแยกตอนย่อย  กับ..รวมทั้งฉบับในไฟล์เดียว (Full)    ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอในเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบดิสเพลย์เท่านั้น  เครดิตที่มาจะลงไม่ลงแล้วแต่สะดวกนะครับ    สำหรับการดาวน์โหลด :   กรณีเป็น mp3