Skip to main content

Posts

Showing posts from 2023

พุทธธรรม ๑๓.โยนิโสมนสิการ mp3

เสียงอ่านหนังสือ : พุทธธรรมฉบับปรับขยาย บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา บุพนิมิตที่ ๒  "โยนิโสมนสิการ"  ปัจจัยภายในแห่งสัมมาทิฎฐิ วิธีการแห่งปัญญา เป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ เป็นรากฐานสำคัญแห่งอริยมรรค  เป็นตัวการสำคัญสู่ชีวิตที่ดี   || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี "โยนิโสมนสิการ" แปลว่า..  การทำในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี แปลง่ายๆ ว่า ความรู้จักคิด หรือคิดเป็น หมายถึง การคิดอย่างมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของปัญญา คือ การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ เช่น ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นถึงต้นเค้า สืบสาวให้ตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ ออกให้เห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปทานของตนเองเข้าจับ หรือเคลือบคลุม ทำให้เกิดความดีงาม และแก้ปัญหาได้ "หัวข้อสำคัญภายใน+พุทธพจน์ที่เกี่ยวข้อง" ฐานะของความคิดในระบบการดำเนินชีวิตที่ดี & การพัฒนาปัญญา จุดเริ่มและกระบวนการของสิกขา-ศึกษา  ความสำคัญ ควา

โลกทิพย์ ๓ : Here and Hereafter (ชีวิตหลังตาย โลกนี้-โลกหน้า) mp3

  (กดรูปฟัง ดาวน์โหลดด้านล่าง) เสียงอ่านหนังสือ-ฉบับแปลไทยในชื่อ.. โลกทิพย์ ภาค๓  :: Here & Hereafter  (โลกนี้&โลกหน้า) by.. Anthony Borgia : แอนโทนี บอร์เจีย ผ่านคำบอกเล่าของวิญญาณท่านสาธุคุณ Robert Hugh Benson : โรเบิร์ต ฮิวจ์ เบนสัน  แปลโดย อ.ศิริ พุทธศุกร์  อธิบายเพิ่มเติมโดย.. อ.พร รัตนสุวรรณ  (ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัยในมหาจุฬาฯ) :: ร่วมสร้างสื่อธรรมเรื่องต่อไปที่โปรดดูที่เพจนี้ facebook.com/jz.net   เสียงอ่านโดย..อริยคุณ(โจโฉ) ชมรมผลดี    คำบรรยายชีวิตหลังตาย ในรายละเอียดเชิงลึกและหลักสำคัญต่อการพัฒนาจิตไปพร้อมกัน  โดยนักบวชคริสต์ที่มีชื่อเสียง-มีตำแหน่งสูง แต่กลับอธิบายสิ่งที่ได้เจอมา ตรงกับหลักกรรมในพระไตรปิฎก ซึ่งตรงข้ามกับคำสอนทางศาสนาของท่าน  **ควรฟังภาค๑ให้จบก่อนฟังภาคนี้นะครับ  ::  ช่องหลักเสียงในยูทูบ  https://youtu.be/_7sCJpG5Dl4 **ฟังเรื่องเกี่ยวข้องแบบวิดีโอ ผีเทวดามีจริง https://youtu.be/1PWfX7gCZ34 โลกทิพย์ ภาค ๑ https://youtu.be/WsckB22eia8 หนังสือ-สำนักค้นคว้าทางวิญญาณทั้งหมด https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUDnIIG_BlLabeFQiyqobzAy7cg6dBtd เนื้อหาแบ่งเป็

ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ ชุดรวม 3

ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ  ไฟล์รวมชุดที่ 3 ||  EP.201-300  บทความเพื่อความสว่างทางปัญญาในทางธรรม  "หลักกรรม แนวทาง-วิธีแก้ปัญหาชีวิต ทำบุญ-ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ สมาธิ เจริญสติ ฯลฯ"  ฟังแบบแยกหัวข้อ และตอนล่าสุดที่นี่ youtube.com    ::    บันทึกเสียงโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  :: ร่วมจัดทำโดย.. "ครอบครัว  ลิ้มรัตนเมฆา" โดย.. บุรินทร์ ลิ้มรัตนเมฆา   ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา   https://youtu.be/0REeuMP316I ฟังในยูทูบ เลือกตอนที่รายละเอียดใต้วิดีโอ 201ต้นทุนชีวิต จากกรรมเก่า & กรรมใหม่ 202.รู้ทันภัยคนในหัว ปรุงให้หลงผิดจิตวุ่นวาย 203.ทำดี ทำไมเขาไม่เห็นค่า & 3รูปแบบอารมณ์ 204.จุดหมายสูงสุด ในการทำสมาธิแบบพุทธ 205.วิธีฝึกเจริญสติ เมื่อถูกเสียงรบกวน 206.คู่ครองสมบูรณ์แบบไม่มี แต่ทำให้ดีพอต่อกันได้ 207.อย่ามีลูกถ้าไม่รักพอ &แผ่เมตตาให้วิญญาณเด็ก 208.เจ้ากรรมนายเวร ที่ตามติดตัว ให้ผลมาก 209.ได้หน้า เสียหน้า อัตตาปรากฎชัดที่สุด 210.จิตเป็นพิษ อันตรายสุด แก้ได้ด้วยการดูจิต 211.เหตุที่ระลึกชาติไม่ได้  ภพภูมิ สังสารวัฏ เกิดใหม่ 212.กรรม&ชีวิตรัก คนรับผิดชอบใจตัวเองได้

วิธีฝึกสมาธิ บริกรรมพุทโธ หลวงปู่เทสก์.mp3

  เสียงอ่านหนังสือ :: ฝึกหัดสมาธิ โดยบริกรรมพุทโธ  : พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์  (หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี) วัดหินหมากเป้ง  จ.หนองคาย  พระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระสายพระป่า ศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต   || ผลิตสื่อ-บันทึกเสียงโดย..โจโฉ ||  ร่วมจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. "สมรภูมิ อ่อนศรี"  ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำครั้งนี้เสมือนได้ร่วมทำด้วยตัวท่านเอง  : ผู้ให้ปัญญาย่อมได้ปัญญา :: การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง (พุทธพจน์)  ** ฉายาของพระจะเป็นภาษาบาลี อย่างของหลวงปู่ เทสรํสี  ต้องอ่านว่า เท สะ รัง สี  ซึ่งมักจะอ่านผิดว่า เทด รัง สี   และการเขียนฉายา ที่ถูกต้องเขียนแบบบาลีเท่านั้นนะครับ   ซึ่งบางทีผมเองก็เผลอเขียนตามคนอื่นเหมือนกัน  พึ่งมาเข้าใจไม่นานนี่เอง    ขออนุโมทนากับทุกกำลังใจ ที่มีให้กันเสมอมา  ขอให้เจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป  พ้นทุกข์ภัยทั้งปวง   ** การสนับสนุนที่ดีที่สุดคือการร่วมศึกษาธรรม หากไม่มีผู้ฟัง คงไม่รู้จะทำไปทำไมนะครับ   (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 131.2M บริกรรมพุทโธ 128k.zip  download 325.3M บริกรรมพุทโธ 320k.zip  *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล

"ปฏิปัตติ วิภัชน์" ธัมมานุธัมมปฏิบัติ-หลวงปู่มั่น๕.mp3

  เนื้อหาจากหนังสือ..ธัมมานุธัมมปฏิบัติ-หลวงปู่มั่น๕    "ปฏิปัตติวิภัชน์" 1 ใน 5บทความอันทรงคุณค่า จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475  ก่อนที่ภายหลังจะถูกนำไปพิมพ์ในชื่อว่า.. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ   โดยระบุว่าเป็นการสนทนาธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  เป็นบทความธรรมที่รวมหลักสำคัญในทางปริยัติและแนวปฏิบัติไว้อย่างประณีต ลุ่มลึก แสดงถึงความแตกฉานในธรรมของผู้เรียบเรียง  จนได้รับการยกย่องจากพระกรรมฐานและผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกหลายท่าน ว่าเป็นหนังสือที่ควรแก่การศึกษา เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง  :  อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี  : จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย..  "นุชนันท์  กฤษฎาธิวุฒิ"  ภายหลังมีการพิสูจน์ชัดจากหลักฐานหลายอย่างว่าแต่งโดย คุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ)  ซึ่งภายหลังได้บวชเป็นแม่ชีจนถึงบั้นปลายชีวิต  || นับเป็นที่น่าเสียดายพอสมควร ด้วยหนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมมายาวนานหลายสิบปี  ก็เพราะคนเชื่อและศรัทธาในหลวงปู่มั่น ทำให้เปิดใจศึกษา น้อมใจนำไปปฏิบัติตามได้ง่าย  แต่พอถูกเผยแพร่ในชื่อแม่ชีคุณหญิงใหญ่  ก็ทำให้ความสนใจน้อยลงอย่างมาก ทั้งที่เนื้อหาในหนั