Skip to main content

Posts

Showing posts from 2023

พุทธธรรม ๒๒.ความสุข ฉบับแบบแผน (พุทธพจน์).mp3

    พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๒๒  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี  "ความสุข" ฉบับแบบแผน (คือตามหลักการจากพระไตรปิฎก บาลี พุทธพจน์) จุดหมายของพุทธคือบรรลุถึงสุขสูงสุดคือ นิพพาน  ดังพุทธพจน์ว่า.. นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง  หรือในการปฏิบัติธรรมขั้นต้นก็มีพุทธพจน์ว่า "บุญเป็นชื่อของความสุข" และการบำเพ็ญทางจิต มีสุขเป็นปัจจัยสำคัญดังที่ตรัสว่า  “ผู้มีสุข จิตย่อมตั้งมั่น (คือเป็นสมาธิ)  การบรรลุธรรมจึงมีได้ด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์  กล่าวได้ว่า..พุทธจริยธรรมไม่แยกต่างหากจากความสุข  * หลักสำคัญคือ ศาสนาพุทธสอนให้รู้ทุกข์ พัฒนาตนเพื่อให้มีความสุข แต่ไม่ใช่เพื่อหาความสุข  ชาวพุทธมักพูดสอนกันแต่ในเรื่องทุกข์ จนมักเข้าใจผิด รังเกียจความสุข  ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญ ที่ควรเข้าใจวางท่าทีให้ถูกต้องตามหลักว่า.. "ทุกข์สำหรับเห็น สุขสำหรับเป็น"     เนื้อหาในพุทธธรรมคือพุทธพจน์ ที่มีมาในพระไตรปิฎก ที่รวบรวมหลักธรรมสำคัญ นำมาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ แยกเป็นหัวข้อ จัดเรียงตามลำดับบท เพื่อการศึ

เกร็ดประวัติหลวงปู่มั่น.mp3

  บันทึกประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ ละเอียดหลายแง่มุม ทั้งข้อวัตร หลักธรรมคำสอน ปฏิปทา การปฏิบัติ ขั้นตอนการบรรลุธรรม ความปรากฎแห่งนิมิต ความเข้าใจผิดในนิพพาน และเรื่องลี้ลับจากประสบการณ์ตรงที่ท่านเล่าให้ฟัง   บันทึกโดย..หลวงตาทองคำ จารุวณฺโณ   เป็นพระอุปัฏฐากผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น อยู่หลายปี ได้มีโอกาสอยู่กับท่านทั้งในช่วงที่หลวงปู่มั่นจำพรรษาอยู่ที่บ้านโคกและบ้านนามน จนถึงวัดป่าบ้านหนองผือ จ.สกลนคร  จนกระทั่งหลวงปู่มั่นมรณภาพ   ต้นฉบับหนังสือจัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม  ซึ่งนำมาจากหนังสือรำลึกวันวาน แต่ตัดส่วนปกิณกธรรมออกไปจำนวนมาก  เข้าใจว่ามุ่งเน้นสาระสำคัญแห่งประวัติ การปฏิบัติและขั้นตอนบรรลุธรรมเป็นหลักเท่านั้น  (แต่ก็มีเนื้อหายาวพอควร) และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากในการศึกษาเบื่้องต้น เพื่อเป็นแนวทาง เป็นกำลังใจให้ผู้ศึกษาธรรมรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี    ในส่วนของปกิณกธรรมที่ไม่ได้ตีพิมพ์ในเล่มนี้ (พึ่งมารู้ตอนอัดเล่มนี้จบแล้ว แล้วไปค้นเจอทีหลัง) จะเป็นเรื่องเหนือสามัญวิสัยเป็นส่วนใหญ่ มีโอกาสจะนำมาทำเป็นเสียงอ่านให้ฟังกันอีกทีนะครับ เพราะหลายเรื่องสนุกได้สาระและเ

พุทธธรรม ๒๑.ตัญหา:ฉันทะ.mp3 *ความอยาก สิ่งที่มักเข้าใจสับสน ซึ่งจำเป็นต่อการพ้นทุกข์

  "ตัณหา&ฉันทะ" เหตุแห่งทุกข์และมูลแห่งธรรมทั้งปวง หลักธรรมสำคัญที่จำเป็นต่อความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง  กับเรื่อง.."ความอยาก" ที่มักเข้าใจสับสน  || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๒๑  ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ||  อ่านโดย .. #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี พุทธธรรมเป็นการสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎก แจกแจงจัดเป็นหมวดหมู่  แต่ละบทเทียบได้กับหนังสือเล่มหนึ่ง  ** ผู้พึ่งเริ่มศึกษาอาจเข้าใจยากสักหน่อย  แต่ก็ควรอ่านหรือฟังให้จบทุกบทสักครั้งในชีวิต  รวมเสียงโจโฉทั้งฉบับทุกเรื่อง : ดูแบบวิดีโอที่นี่  youtube.com/user/MrJozho  ⁠    ::   ดูกิจกรรมบุญ & เรื่องจะทำล่าสุดที่เพจนี้.. ⁠ facebook.com/jz.net  ⁠   ** หนังสือพุทธธรรม มีโอกาสควรอ่านหรือฟังให้จบสักครั้งในชีวิต และจะยิ่งดีคืออ่าน-ฟังให้เข้าใจให้ได้จริงก่อนตายด้วยจะดีมากที่สุด  (วิบากแห่งความรู้ติดไปภพหน้าได้ เกิดใหม่จะส่งเสริมสัมมาทิฏฐิ บรรลุธรรมได้ง่าย)   ฟังทั้งหมดตั้งแต่บทนำพุทธธรรมที่นี่ || เลือกฟังงานที่ทำไปแล้วตั้งแต่บทเริ่มต้นได้ที่นี่ https://www.

พระไตรปิฎก ภาคปฏิบัติ : หลวงตามหาบัว.mp3

  หนังสือ "พระไตรปิฎก ภาคปฏิบัติ" พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด ) : รวมเทศนาธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎก เพื่อความเข้าใจปริยัติ การจดจำพุทธวจน และคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปฏิบัติใด้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์ได้มากที่สุด อันเป็นหลักสำคัญและเป้าหมายที่แท้จริงแห่งพุทธธรรม รวมเสียงโจโฉทั้งฉบับทุกเรื่อง : ดูแบบวิดีโอที่นี่  youtube.com/user/MrJozho  ⁠    ::   ดูกิจกรรมบุญ & เรื่องจะทำล่าสุดที่เพจนี้.. ⁠ facebook.com/jz.net  ⁠   (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 160.4M ไตรปิฎก ภาคปฏิบัติ Full 128k.zip  download 399.8M ไตรปิฎก ภาคปฏิบัติ Full 320k.zip  download 165.1M ไตรปิฎก ภาคปฏิบัติ แยกหัวข้อ 128k.zip  download 404.6M ไตรปิฎก ภาคปฏิบัติ แยกหัวข้อ 320k.zip  download *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K - บางทีอาจไม่มีเลขท้ายชื่อ)    ||  ขนาดเล็กบางเรื่องจะมีให้โหลดสองแบบ คือแยกตอนย่อย  กับ..รวมทั้งฉบับในไฟล์เดียว (Full)     ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก

พุทธธรรม ๒๐.เรื่องเหนือสามัญวิสัย ปาฏิหาริย์ เทวดา (สิ่งศักดิ์สิทธ์).mp3 : เชื่อ-ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรตามหลักพุทธ?

  "ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย" || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์ และเทวดา  || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ||  จากต้นฉบับ ไฟล์pdf ของวัดญาณเวศกวัน ซึ่งระบุว่าพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  เรื่องเหนือสามัญวิสัย คือเรื่องที่รู้จักหรือทำไม่ได้ ด้วยประสาทสัมผัสหรือด้วยประสบการณ์ธรรมดาสามัญ  ในบทนี้คือเรื่องฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เทวดาหรือเทพเจ้าต่างๆ  ซึ่งรวมไปถึงอำนาจดลบันดาล ของขลัง วัตถุมงคล หรือที่เรียกกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนทั่วไป ว่าควรเชื่อแค่ไหน และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อตนเองและสังคม ไม่ว่าจะเชื่อว่ามีจริงหรือไม่ก็ตาม  [ตัวอย่างหัวข้อภายใน]    ทัศนคติของพุทธในเรื่องเหนือสามัญวิสัย , อิทธิปาฏิหาริย์ คืออะไร-แค่ไหน?  , ปาฏิหาริย์มี ๓ อย่าง ควรรู้จักให้ชัด , พระพุทธทรงรังเกียจ-สรรเสริญชนิดใด  , อิทธิฤทธิ์ชนิดอริยะ-อนารยะ  , โทษแก่ปุถุชน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์ เปรียบเทียบฐานะมนุษย์กับเทวดา , ความสัมพันธ์กับเทวดาที่ควรเลิก , โทษจากการหวังพึ่งเทวดา , สัมพันธ์กับเทวดาแบบพุทธที