Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2024

พุทธธรรม ๒๓ (จบ) บทสรุปแห่งพุทธธรรม.mp3

  "ความสุข" ฉบับประมวลความ  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  : บทสรุปสุดท้ายของหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย เพื่อความเข้าใจจุดหมายแห่งพุทธธรรม และปฏิบัติได้ถูกต้องตรงทางอริยมรรคอย่างแท้จริง  เป็นบทสรุปและขยายความจากบทที่แล้วคือเรื่องความสุขฉบับแบบแผน  พุทธธรรมเป็นการสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์เกี่ยวข้อง พร้อมคำอธิบาย คำแปล นัยแฝง การนำมาใช้ให้เกิดผลตรงหลักธรรม ฯลฯ  จัดเป็นหมวดหมู่ แจกแจงโดยละเอียด  เนื้อหาจะเป็นเชิงวิชาการค่อนข้างลึก  แต่ถือว่านำมาศึกษาได้ง่ายขึ้นกว่าการค้นคว้าพระไตรปิฎกด้วยตัวเอง โดยจะได้เข้าใจที่มา และความหมายของพุทธวจนอย่างแท้จริง ซึ่งควรได้ศึกษาตั้งแต่บทนำแห่งพุทธธรรม และไล่ตามลำดับบทจะดีที่สุดนะครับ  .. .. .. .. .. .. ..   หนังสือพุทธธรรม มีโอกาสควรอ่านหรือฟังให้จบสักครั้ง  เพราะถึงแม้จะยังไม่เข้าใจ  แต่วิบากแห่งความรู้ ความเพียร ความใส่ใจสนใจธรรม จะเป็นข้อมูลและความคุ้นชิน เป็นวิบากสะสมไว้  เมื่อเกิดใหม่จะจะเป็นแรงหนุนให้เกิดศรัทธาในธรรม  เอื้อต่อการเข้าใจธรรม บรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นต่อไป  ต้องขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมจัดทำทุกท่าน ในทุกเรื่อง