Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2024

วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง (ฝึกเข้าถึงนิพพานในปัจจุบัน) พุทธทาส.mp3

     เสียงอ่านหนังสือ .."วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง"  : พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)  อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี 📌 จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. "ครอบครัว คณิตวิชากุล"   ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้วปวง" เผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น  ร่วมบุญง่าย ๆ ด้วยการหมั่นเข้ามาฟัง กดถูกใจ ไลก์ แชร์  จะดียิ่งขึ้นถ้าช่วยกันอัปโหลดผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ  มากเท่าไหร่ยิ่งดี ยิ่งเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นนะครับ  (แม้แต่โหลดไปแจกแถมกับเครื่องเล่น mp3 ก็ยินดีอย่างยิ่ง) 🔴  อย่างไรคือการเป็นอยู่ด้วยความว่าง หรือ สุญญตา   รู้จักลักษณะของความว่างสองอย่าง  และโอกาสในการปฏิบัติ ๓ วาระ ที่บางวาระทำได้แม้คนไม่รู้หนังสือ ไม่เคยศึกษาธรรม  *แนะนำให้ฟังควบคู่ไปกับเรื่องความว่างของท่านพุทธทาสที่ชมรมผลดีจัดทำไปแล้วสองเรื่องนะครับ  เนื้อหาบางช่วงอาจฟังยากสักหน่อย ขอให้อดทนฟังผ่าน ๆ  แล้วจับใจความสำคัญ  มีเวลาค่อยกลับมาฟังอีกหลายรอบ  จิตที่เป็นสมาธิ ปราศจากนิวรณ์ ความสงสัย ฟังด้วยจิตที่สบาย ฟังไปเรื่

ปกิณกธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต.mp3

  เสียงอ่านหนังสือ ปกิณกธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต : พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน พระผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของพระป่าสายเถรวาทที่เคร่งครัดของไทย และยูเนสโกย่องยกเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ  :  รวมเนื้อหาเกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติ เกล็ดคำสอน เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติ  และเรื่องปลีกย่อยต่าง ๆ ที่หลวงตาทองจำ จารุวฺณโณ พระอุปัฏฐากผู้ใกล้ชิด จดบันทึกมาจากคำบอกเล่าของหลวงปู่มั่นโดยตรง  เช่น คำสอนเรื่องปัญญาถ้วนห้า ศาสนาภายนอกภายใน การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พุทธภาษา  มูลกรรมฐาน การวินิจฉัยปัจจัยสี่  เศรษฐกิจสัมพันธ์  คำผญาอุปมาสอนธรรม หลวงปู่มั่นกับเหล่าเทวดาและพยานาคราช เรื่องพระแก้วมรกต  พระสยามเทวาธิราช  รอยพระพุทธบาท  อานุภาพเสียงสวดมนต์  อานุภาพแห่งฌาน  การถ่ายรูปครูบาอาจารย์ที่ควรไม่ควร  ทหารกับการตกนรก การกลับมาเกิดใหม่ในศาสนาพุทธ  ผีเฝ้าหวงกระดูก  วิธีจัดการผีร้ายที่มารบกวน  การฟื้นฟูศาสนา ความเป็นมาของคนพุทธไทย พม่า ลาว ความโชคดีของคนไทยที่หลายคนมองข้ามและไม่รู้ตัว  ประวัติความสัมพันธ์ของวัดปทุมและวัดป่าสุทธาวาส ประเพณีและสิ่งที่ควรยกเลิก  และเรื่องเบ็ดเตล็ดอีกหล