Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2022

พุทธธรรม ๓.ไตรลักษณ์ Mp3

  "ชีวิตเป็นอย่างไร" บทที่ ๓  ไตรลักษณ์ : กฎธรรมชาติ , ลักษณะ ๓ ประการในความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี   เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน  แนะนำให้ฟังตามลำดับ โดยเริ่มต้นที่.. บทเริ่มต้นพุทธธรรม ..บทนำสู่พุทธธรรม ..พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม  ก่อนเป็นบทที่ ๑ ขันธ์ห้า และเรียงตามลำดับบทไปนะครับ ดู/ฟังแยกหัวข้อ กดดูใน YouTube (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 436.0M บทที่ ๓ ไตรลักษณ์ Full 128K.zip  download 1.1G บทที่ ๓ ไตรลักษณ์ Full 320K.zip  download 445.6M ไตรลักษณ์ แยกหัวข้อ128K.zip  download 1.1G ไตรลักษณ์ แยกหัวข้อ320K.zip  *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K - บางทีอาจไม่มีเลขท้ายชื่อ)    ||  ขนาดเล็กบางเรื่องจะมีให้โหลดสองแบบ คือแยกตอนย่อย  กับ..รวมทั้งฉบับในไฟล์เดียว (Full)    ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube