Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2024

พุทธ&เศรษฐกิจ.mp3 || ธรรม-สุขทางโลก อ.พร รัตนสุวรรณ

  พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ  อ.พร รัตนสุวรรณ  : อ่านโดย.. อริยคุณ  ชมรมผลดี  จัดทำโดย..  ครอบครัว "ภูมิประสพ"   || คนจำนวนมากยังเข้าใจผิดในคำสอนของพุทธว่า ผู้สนใจธรรม ผู้จะเข้าถึงธรรม ต้องสละโลก จะหวังรวย หวังเจริญทางโลก เป็นการผิดหลักศาสนา ควรสันโดษ จะทำตัวทันสมัยใช้ชีวิตหรูหราไม่ได้ จนทำให้บางคนเห็นไปว่า ศาสนาพุทธขวางทางเจริญของโลก โลกจะก้าวหน้าไม่ได้  หรือต้องรอให้แก่ รอให้สิ้นหวังทางโลก ให้ทุกข์สาหัสก่อน จึงค่อยมาสนใจธรรม พระพุทธองค์ทรงสอนธรรมเป็นระดับ มีข้อปฏิบัติและการเปรียบเทียบเหมาะกับคนแตกต่างกัน  สำหรับคนทั่วไปก็อย่างหนึ่ง สอนพระหรือผู้ที่บารมีพร้อมก็อีกอย่างหนึ่ง  แต่ส่วนใหญ่ที่เข้าใจและนำมาพูดกันคือหลักขั้นสูง  เลยคล้ายสอนวิชาเคมีให้เด็กอนุบาลที่ยังบวกเลขไม่ได้ จึงไม่เกิดประโยชน์หรือไม่สามารถเข้าใจอย่างถูกต้องได้เลย    หนังสือเล่มนี้ อ.พร ท่านอธิบายไว้อย่างน่าสนใจ เช่น ความเข้าใจผิดในคำสอนเรื่องการทำบุญให้ทาน โดยเฉพาะกับพระสงฆ์  ธรรมกับคนที่ยังมีอาชีพเสี่ยงบาป  ปัญหาที่คนชั้นปัญญาชนมองศาสนาแคบไป เหตุที่ทำให้สอนศาสนาไม่ค่อยได้ผล การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องถูกระดับ ส่งเสริม