Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2022

พุทธธรรม ๕.กรรม Mp3

  พุทธธรรมฉบับปรับขยาย ตอน.. ชีวิตเป็นอย่างไร  บทที่ ๕. "กรรม"  ในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท   : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จากต้นฉบับครั้งที่ ๕๕   เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน ควรศึกษาตามลำดับตั้งแต่  บทเริ่มต้นพุทธธรรม จนถึงบทที่ ๑ และเรียงตามลำดับบทไปนะครับ  ||  อธิบายเรื่อง..กรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายแง่มุม  เช่นเรื่อง.. ความหมาย/ประเภทของกรรม  กรรมนิยาม  การให้ผลของกรรม/วิบากกรรม  การแก้กรรมในพระไตรปิฎก  กรรมที่ทำให้สิ้นกรรม  เกณฑ์ตัดสินกรรมดีชั่ว พุทธพจน์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   ชุดพุทธธรรมนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์เกี่ยวข้อง พร้อมคำอธิบาย คำแปล นัยแฝง การนำมาใช้ให้เกิดผลตรงหลักธรรม ฯลฯ  จัดเป็นหมวดหมู่ แจกแจงโดยละเอียด  จะเป็นเชิงวิชาการค่อนข้างลึก  แต่ถือว่านำมาศึกษาได้ง่ายขึ้นกว่าการค้นคว้าพระไตรปิฎกด้วยตัวเอง   หากฟังตรงไหนไม่เข้าใจ ไม่คุ้นศัพท์ ขอให้ฟังด้วยใจสบาย ฟังผ่าน ๆ  ไม่ต้องพยายามกดดันตัวเองให้เข้าใจ เพราะจะยิ่งทำให้ไม่เข้าใจ   มีเวลาค่อยย้อนกลับมาฟังซ้ำไปมา จะเข้าใจดีขึ้นตามลำดับนะครับ    เนื้อ

พุทธธรรม ๔.ปฏิจจสมุปบาท MP3

  พุทธธรรม-ปรับขยาย ฉบับล่าสุดครั้งที่ ๕๕   : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ชีวิตเป็นอย่างไร บทที่ ๔.. "ปฏิจจสมุปบาท"  การที่สิ่งทั้งหลาย อาศัยกันๆ  จึงเกิดมีขึ้น , การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกัน  เป็นหลักธรรมสำคัญ ที่แสดงความเกิดดับแห่งชีวิต และความเกิดดับแห่งทุกข์ของบุคคล  เรียกอีกชื่อว่า.. อิทัปปัจจยตา หรือ ปัจจยาการ "ปฏิจจสมุปบาท"  คือกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดา  ไม่เกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาทั้งหลาย เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และทรงนำมาสั่งสอนแก่หมู่ประชา ผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในหลักปฏิจจสมุปบาทเท่านั้น  จึงจะพ้นทุกข์ พ้นสังสารวัฎไปได้    อ่านออนไลน์ที่นี่  https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/583 (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 402.9M ปฏิจจสมุปบาท Full128K.zip  download 1,006.3M ปฏิจจสมุปบาท Full320K.zip  download 409.6M ปฏิจจสมุปบาท แยกหัวข้อ 128K.zip  download 1,013.0M ปฏิจจสมุปบาท แยกหัวข้อ 320K.zip  *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K - บางทีอาจไม่มีเลขท้า