Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2022

ทำอย่างไร พ้นเคราะห์ได้จริง Mp3

  ทำอย่างไรจะพ้นเคราะห์ได้จริง ,ไสยศาสตร์มีดีอย่างไร พุทธศาสน์ว่าอย่างไร , ชาวพุทธจะปฏิบัติตัว-นับถือศาสนาอย่างไร    || หนังสือ.. ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์  : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2540  อ่านต้นฉบับที่นี่  www.watnyanaves.net จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดย..  "ครอบครัว ลิ่วสัมฤทธิ์ & ครอบครัว พันธุ์เกตุมงคล"     ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา   พ้นเคราะห์ได้จริง.mp3 Uplevel 37.1M พ้นเคราะห์ได้จริง 128k.zip  download 92.3M พ้นเคราะห์ได้จริง 320k.zip  *คุณภาพสูง 320K สำหรับเผยแพร่ต่อ  ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)   ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง

จิตคือพุทธะ Mp3

  จิตคือพุทธะ  พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)  เรียบเรียงโดย  พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. "เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา"   || นิพพานคืออะไร  ชีวิต สัตว์โลก เกิดมาจากอะไร  ตายแล้วทำไมต้องเกิดอีก   จิตนี้คืออะไร  เมื่อเข้าใจได้ตรง จึงเข้าใจธรรมได้ตรงตามจริง   แนะนำให้ฟัง หลวงปู่ฝากไว้ / มรรคปฏิปทา ที่จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ประกอบกัน   ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไป   ** ดาวน์โหลดกดชื่อ  จิตคือพุทธะ.mp3 39.4M จิตคือ พุทธะ 128K.zip  download 98.0M จิตคือ พุทธะ 320K.zip  *คุณภาพสูง 320K สำหรับเผยแพร่ต่อ  ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)      ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอในเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบด

บทนำสู่ พุทธธรรม Mp3

  บทนำสู่ พุทธธรรม ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ / Prelude to Buddhadhamma Noble Life - Healthy Society - Delightful Nature - หนังสือธรรมะ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  อ่านต้นฉบับที่นี่  https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/663 สรุปหลักสำคัญในคำสอนของพระพุทธศาสนา ในภาพรวม   เพื่อความเข้าใจโครงสร้าง และการนำมาใช้ในชีวิตและสังคม  เป็นเสมือนบทนำ เพื่อความเข้าใจภาพรวม  ก่อนที่จะศึกษาหนังสือ พุทธธรรม ฉบับเต็ม ต่อไป ** ดาวน์โหลดกดชื่อ  บทนำสู่พุทธธรรม.mp3 123.6M บทนำสู่ พุทธธรรม 128K.zip  download 308.3M บทนำสู่ พุทธธรรม 320K.zip  *คุณภาพสูงสำหรับเผยแพร่ต่อ ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)      ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอในเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบดิสเพลย์เท่านั้น   สำหรับการดาวน์โหลด :   กรณีเป็น mp3 ไฟล์เดียว ให้คลิกขวา เลือกบันทึก หรือ save as   หากเป็นไฟล์บีบอัด .zip  จะคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้  ถ้าเป็น mp3 คลิกหรือกด

มรรคปฏิปทา สมาธิ ดูจิต : หลวงปู่ดูลย์ Mp3

  คำสอนวิธีปฏิบัติธรรม การทำสมาธิ ภาวนา การเจริญสติ ดูจิต  พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)  เรียบเรียงโดย.. พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)  จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. ประไพรจิต  หันกลาง   (แนะนำฟังเพิ่มในเรื่อง หลวงปู่ฝากไว้ ที่อัดเสียงไว้แล้วก่อนหน้านี้) ** ดาวน์โหลดกดชื่อ  มรรคปฏิปทา สมาธิ ดูจิต.mp3 30.9M มรรคปฏิปทา สมาธิ ดูจิต 128K.zip  download 76.7M มรรคปฏิปทา สมาธิ ดูจิต 320K.zip  *คุณภาพสูงสำหรับเผยแพร่ต่อ ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)    ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอในเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบดิสเพลย์เท่านั้น   สำหรับการดาวน์โหลด :   กรณีเป็น mp3 ไฟล์เดียว ให้คลิกขวา เลือกบันทึก หรือ save as   หากเป็นไฟล์บีบอัด .zip  จะคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้  ถ้าเป็น mp3 คลิกหรือกดปกติจะขึ้นตัวเล่นให้ฟัง  หรือไปดาวน์โหลดอีกที่ได้ที่ Archive.org  *ZIP FILES : ( ดาวน์โหลดแล้ว ต้องแตกไฟล์ด้วยโปรแกรมก่อน แนะนำ 7ZIP    สำหรับโทรศัพท์เลือก APP ที่ใช

หลวงปู่ฝากไว้ : หลวงปู่ดูลย์ Mp3

  หลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของ   พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)  เรียบเรียงโดย  พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) ดาวน์โหลดกดชื่อ  หลวงปู่ฝากไว้.mp3 147.4M หลวงปู่ฝากไว้ 128K.zip  download 368.8M หลวงปู่ฝากไว้ 320K.zip  *คุณภาพสูงสำหรับเผยแพร่ต่อ ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)      ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอในเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบดิสเพลย์เท่านั้น   สำหรับการดาวน์โหลด :   กรณีเป็น mp3 ไฟล์เดียว ให้คลิกขวา เลือกบันทึก หรือ save as   หากเป็นไฟล์บีบอัด .zip  จะคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้  ถ้าเป็น mp3 คลิกหรือกดปกติจะขึ้นตัวเล่นให้ฟัง  หรือไปดาวน์โหลดอีกที่ได้ที่ Archive.org  *ZIP FILES : ( ดาวน์โหลดแล้ว ต้องแตกไฟล์ด้วยโปรแกรมก่อน แนะนำ 7ZIP    สำหรับโทรศัพท์เลือก APP ที่ใช้แตกไฟล์ ZIP มีให้เลือกใช้ฟรีมากมาย) เลือกฟังออนไลน์ได้จาก ** podcast ที่แนบลิงก์มาเป็นช่องหลัก ที่กระจายไปอีกหลายเว็บไซต์-หลายแอป  เช่น Spotify , Apple Pod