Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2024

ทัศนพุทธต่อสตรี.mp3 🔴 พระไตรปิฎก พุทธวจน อรรถกถา - ป. อ. ปยุตฺโต

     เสียงอ่านหนังสือ "ทัศนพุทธศาสนาต่อสตรี และการบวชเป็นภิกษุณี" และหนังสือ จากอุบาสก อุบาสิกา สู่ปัญหาภิกษุณี : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)   :  มีความเข้าใจผิดจำนวนมากเกี่ยวกับคำสอนในพระไตรปิฎก ซึ่งต้องทำความเข้าใจให้ตรงว่า  พุทธพจน์หรือพุทธวจนในแต่ละประโยคนั้น หมายถึงแค่ไหน เป็นสำนวนเปรียบเทียบหรือเป็นความหมายขั้นสูงระดับปรมัตถ์  มีที่มาที่ไปอย่างไร สอนใคร บริบทใด มีจุดประสงค์ด้านไหนอย่างไร เป็นการสอนเฉพาะกรณีหรือเป็นคำสอนในวงกว้าง กับคนจริตใด ความพร้อมมากน้อยแค่ไหนด้วย ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ กลายเป็นกล่าวบิดเบือนปรามาสพระธรรม และจะทำให้เข้าใจหลักธรรมข้ออื่น ๆ  ผิดไปจากความจริงได้ หนังสือเล่มนี้จะอธิบายคำสอนของพุทธเกี่ยวกับสตรี ซึ่งหลายจุดทำให้คนจำนวนมากมองไปว่าศาสนาพุทธไม่ต่างจากศาสนาอื่น ที่ได้รับอิทธิพลจากยุคที่ชายเป็นใหญ่ และมีกฎกติกาหรือคำสอนที่เชิดชูบุรุษกดขี่สตรีเช่นเดียวกัน  หรือบางคนก็สงสัยไปว่าพระพุทธเจ้าไม่น่าจะสอนแบบนี้ น่าจะเป็นการเติมแต่งไปในภายหลัง จนถึงขั้นมองไปว่าเป็นการดัดแปลงเพื่อผลทางการปกครอง ในที่นี้ท่านแก้ข้อสงสัยในคำสอนที่เกี่ย