Skip to main content

นรกสวรรค์ในพระไตรปิฎก (MP3)

เสียงอ่านเรื่อง..  นรกสวรรค์ในพระไตรปิฎก นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่  พระไตรปิฎกกล่าวไว้อย่างไร  แล้วควรวางท่าทีต่อเรื่องนรกสวรรค์อย่างไร

ปาฐกถาธรรม โดย.. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตฺโต (ป. อ. ปยุตโต)     เสียงอ่านโดย.. โจโฉ ชมรมผลดี   :: ต้องการดาวน์โหลดเพื่อฟังเลือกโหลดไฟล์รวม .zip 128K  || หากต้องการนำไปเผยแพร่ต่อแนะนำเลือกไฟล์คุณภาพสูงสุด 320K 

: ห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไข ห้ามนำไปค้าหากำไร  เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   หากนำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาตอนต้นและระหว่างเรื่องเด็ดขาด  

ดาวน์โหลด MP3จัดทำโดย..

คุณนงนุช ยอดพรหม

คุณกรชนก มาศวงศกร


คุณกสิตา  ลภิรัตนากูล

คุณชลสวัสดิ์  โพธิ์งาม

คุณยายแหลม ศรีกงพาน

คุณภัทธิรา ช่างพินิจ


ครอบครัวโถวสกุล

คุณอิทธิพล ธนธีระหิรัญ

คุณวาสนา เลิศจารุวงศ์

คุณปิยะนาถ สุวิทย์ศักดานนท์

คุณวรวุฒิ  พึ่งพรธรรมกุล 


คุณธนการ โรจนภูวเดช

คุณธรรศพงศ์  วรกิจก้องรัศมี

ครอบครัวไชยรัตน์   

เด็กหญิง ปุญช์รัศมี คงมี

คุณฉวนัน  อำแพร

คุณสราวุธ  จูงกลาง


ขออภัยหากอ่านออกเสียงผิด หรือหากตกหล่นรายชื่อบางท่าน  ขออนุโมทนาทุกท่าน รวมถึงผู้ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ  หากท่านสนใจร่วมสร้างปัญญาบารมี อันเป็นการให้สูงสุด  


ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพโดยตรง เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของชมรมผลดี  ร่วมปลื้มปีติเสมือนได้ทำด้วยตนเอง  ซึ่งในแต่ละเล่มจะมีโอกาสแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะได้ร่วมบุญโดยตรง  ติดตามได้ที่แฟนเพจ โจโฉ เสียงธรรม jozho.net  ทุกเย็นวันศุกร์นะครับ https://www.facebook.com/jz.net


มีคนอีกมากที่กำลังทุกข์สาหัส  หลงทาง หาทางออกไม่เจอ  หลายคนเจอแสงสว่างและพบสุขได้จริง ด้วยข้อคิดจากธรรมะแท้  และเป็นจุดเปลี่ยนชีวิต เพื่อความเจริญที่ยิ่งขึ้น พ้นอบาย ทุคติได้  การให้ธรรมะ จึงชนะการให้ทั้วปวง   


ท่านที่เคยร่วมบุญมาแล้วในทุกโครงการตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา  หรือแม้เพียงท่านที่แวะให้กำลังใจ เห็นประโยชน์ในงานของชมรมผลดี   ขอทุกท่านถือเสมือนหนึ่งว่าได้ร่วมทำกุศลนี้ด้วยตนเองในทุกครั้งที่ได้ฟัง ได้รู้ ได้เห็นนะครับ


ขอทุกดวงจิต ทุกรูปนาม จากทุกภพภูมิร่วมอนุโมทนาในธรรมทานนี้   ด้วยจิตที่ร่วมอนุโมทนาอันเป็นกุศลจิตนั้น   ขอให้เป็นพละปัจจัยเพื่ออธิษฐานให้ทุกท่านและครอบครัว  ได้รู้ธรรม เห็นธรรม รู้แจ้งในธรรม ในชาตินี้ ในเร็ววันนี้   


ขอให้พ้นทุกข์ พ้นโศรก พ้นโรค พ้นภัย   ขอความเจริญในทางที่เป็นกุศล ทั้งทางโลกและทางธรรม   จงประสบความสำเร็จได้โดยง่ายตามปรารถนา  แก่ทุกท่าน ทุกตน ทุกคนด้วยเทอญ


อริยคุณ พุทธะธรรม

โจโฉ เสียงธรรม ชมรมผลดี

มีนาคม พ.ศ.2564

 

Popular posts from this blog

พุทธธรรม ๔.ปฏิจจสมุปบาท MP3

  พุทธธรรม-ปรับขยาย ฉบับล่าสุดครั้งที่ ๕๕   : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ชีวิตเป็นอย่างไร บทที่ ๔.. "ปฏิจจสมุปบาท"  การที่สิ่งทั้งหลาย อาศัยกันๆ  จึงเกิดมีขึ้น , การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกัน  เป็นหลักธรรมสำคัญ ที่แสดงความเกิดดับแห่งชีวิต และความเกิดดับแห่งทุกข์ของบุคคล  เรียกอีกชื่อว่า.. อิทัปปัจจยตา หรือ ปัจจยาการ "ปฏิจจสมุปบาท"  คือกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดา  ไม่เกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาทั้งหลาย เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และทรงนำมาสั่งสอนแก่หมู่ประชา ผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในหลักปฏิจจสมุปบาทเท่านั้น  จึงจะพ้นทุกข์ พ้นสังสารวัฎไปได้    อ่านออนไลน์ที่นี่  https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/583 (ดาวน์โหลดกดชื่อไฟล์) 402.9M ปฏิจจสมุปบาท Full128K.zip  download 1,006.3M ปฏิจจสมุปบาท Full320K.zip  download 409.6M ปฏิจจสมุปบาท แยกหัวข้อ 128K.zip  download 1,013.0M ปฏิจจสมุปบาท แยกหัวข้อ 320K.zip  *ชื่อไฟล์มี 320K ต่อท้ายคือไฟล์คุณภาพสุงสุดเพื่อเผยแพร่ต่อ   หากต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K - บางทีอาจไม่มีเลขท้า

พุทธคาถา เพื่อพ้นทุกข์

ขอยก .. " พุทธคาถา " สั้น ๆ มาแบ่งปัน ว่าด้วยหลักการปฏิบัติธรรม ที่ควรนำมาท่องจำใส่ใจ แล้วนำไปปฏิบัติ  คาถานี้ควรท่องบ่อย ๆ มีบุญอานิสงส์มากกว่า ท่องคาถาที่แปลไม่ออก แล้วคิดว่าขลัง จะโชคดี ซึ่งเป็นมิจฉาทิฎฐิที่ชาวพุทธจำนวนมากยังสอนและทำกัน พุทธคาถา จากพระไตรปิฎก เล่ม 18 ..... บุคคลเห็นรูปที่น่าชอบใจหรือเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจแล้ว พึงบรรเทาทางของราคะในรูปที่น่าชอบใจ  ( รู้เท่าทันราคะ ความชอบ ความรัก ความอยากได้ที่เกิดในใจ ) และไม่พึงเสียใจว่า ‘ รูปของเราไม่น่ารัก ’   [* รูป = สิ่งที่รู้ได้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย  เช่น.. ร่างกาย คน สัตว์ สิ่งของ  :||:   นาม = สิ่งที่รู้ได้ด้วยใจ  เช่น.. เวทนา (สุข-ทุกข์) ,สัญญา (ความจำได้หมายรู้) ฯ]  ได้ยินเสียงที่น่ารักและไม่น่ารักแล้ว ไม่พึงกระหายในเสียงที่น่ารัก และพึงบรรเทาความไม่ชอบใจในเสียงที่ไม่น่ารัก และไม่พึงเสียใจว่า ‘ เสียงของเราไม่น่ารัก ’ ได้ดมกลิ่นหอมที่น่าชอบใจ และได้ดมกลิ่นเหม็นที่ไม่น่าชอบใจแล้ว พึงบรรเทาความหงุดหงิดในกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจ และไม่พึงพอใจในกลิ่นที่น่าชอบใจ ได้ลิ

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับอยู่สบาย (MP3)

  Uplevel ไฟล์รวมสองคุณภาพ : คลิกขวาหรือกดชื่อเพื่อดาวน์โหลด (เลือกบันทึก/save)  205.3M อยู่สบาย ดังตฤณ 128K.zip (ปกติ) download 509.5M อยู่สบาย ดังตฤณ 320K.zip  (สูงสุด) *คุณภาพสูงสำหรับเผยแพร่ต่อ ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก   : ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข  เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาตอนต้นเรื่อง และระหว่างเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบกดข้ามได้ในตอนท้ายเรื่องเท่านั้นนะครับ  เสียงอ่านหนังสือ..เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับอยู่สบายไปสบาย-ภาคอยู่สบาย (แบ่งเป็นไฟล์เสียง 28 ตอน)  บทความเพื่อการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข โดย ดังตฤณ  เสียงอ่านโดย ชมรมผลดี จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพหลายท่าน (รายชื่อด้านล่าง)   อธิบายหลักกรรม กฎแห่งกรรม แนะแนวทางการปฏิบัติ ทำใจ แก้ไข สำหรับฆราวาสที่ต้องเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันหลายด้าน   อยากให้ฟังให้ครบ แม้หัวเรื่องจะเป็นเรื่องที่เหมือนไม่เกี่ยวกับเรา  แต่ภายในจะมีการอธิบายหลักกรรม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับเรื่องอื่นได้  ทั้งนี้เนื้อหาที่แบ่งเป็นข้อ ๆ นั้น  จะไม่ได้เรียงตามหนังสื

มุตโตทัย ฉบับสมบูรณ์ mp3

  เสียงอ่าน.. มุตโตทัย ฉบับสมบูรณ์  บันทึกเทศนาธรรมของ.. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จัดเป็นฉบับสมบูรณ์ เพราะรวมเนื้อหาไว้ครบทั้งสองชุด  การจัดพิมพ์สมัยแรก พระอาจารย์เส็ง ปุสฺโส  ระบุย้ำไว้ว่า ควรพิมพ์ทั้งสองชุดในชื่อเดียวกันว่า.. "มุตโตทัย"  พร้อมคำอธิบายที่มา ฯ  แต่ปรากฎภายหลังว่า มีการเผยแพร่แต่ชุดแรกเท่านั้น  ||**ชุดที่หนึ่ง บันทึกโดยพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร  และพระอาจารย์ทองคำ ญาโณภาโส (ฉายาภายหลัง จารุวัณโณ)  ||** ชุดที่สอง บันทึกโดยพระอาจารย์วัน อุตฺตโม และพระอาจารย์ทองคำ ญาโณภาโส (จารุวัณโณ)   ||** ขออนุญาตพิมพ์เผยแผ่ เรียบเรียงใหม่ตามคำแนะนำของพระอาจารย์มั่น โดย.. พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส)  "จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก" ครอบครัวสินธวัชต์ สัตยาวดี ประกอบวิทย์ บุษรินทร์ เปรี่ยนไทย  ซิ้วกี แซ่โง้ว ร่วมจัดทำโดย.. ศุภกิจ นิมมานนรเทพ รัฐนี เขมะรัตนา สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ  บัวสด ชัยเมือง ครอบครัว ทรงพล พนอมรักษ์ เพชรเสถียร นฤพนธ์ จิระพนากุล ครอบครัว​ วิ​ริยา​ ครอบครัว หังสเนตร ครอบครัว คำม่วง ครอบครัว รัตนพิทักษ์ ครอบครัว มาตโสภา จิต​ติ​มา​ เดอร์​ Dörr หทัยทิพย์ แซ

จิตคือพุทธะ Mp3

  จิตคือพุทธะ  พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)  เรียบเรียงโดย  พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. "เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา"   || นิพพานคืออะไร  ชีวิต สัตว์โลก เกิดมาจากอะไร  ตายแล้วทำไมต้องเกิดอีก   จิตนี้คืออะไร  เมื่อเข้าใจได้ตรง จึงเข้าใจธรรมได้ตรงตามจริง   แนะนำให้ฟัง หลวงปู่ฝากไว้ / มรรคปฏิปทา ที่จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ประกอบกัน   ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไป   ** ดาวน์โหลดกดชื่อ  จิตคือพุทธะ.mp3 39.4M จิตคือ พุทธะ 128K.zip  download 98.0M จิตคือ พุทธะ 320K.zip  *คุณภาพสูง 320K สำหรับเผยแพร่ต่อ  ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)      ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอในเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบด

ประวัติหลวงปู่มั่น ฉบับสมบูรณ์ mp3

  ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  ฉบับสมบูรณ์ :   บันทึกโดย.. สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)  :  อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี   : นับเป็นภาคที่สอง ในส่วนประวัติหลัก  เรื่องต่อจากบทนำภาคต้น คือเรื่องใต้สามัญสำนึก (ควรฟังเรื่องใต้สามัญสำนึกก่อนฟังเรื่องนี้นะครับ) ดาวน์โหลดกดชื่อ  497.7M ประวัติหลวงปู่มั่น ฉบับสมบูรณ์ 2 ทั้งฉบับ 128k.zip  download 1.2G ประวัติหลวงปู่มั่น ฉบับสมบูรณ์ 2 ทั้งฉบับ 320k.zip  download 499.7M ประวัติหลวงปู่มั่น ฉบับสมบูรณ์ 2 แยกตอน.zip  *คุณภาพสูงสำหรับเผยแพร่ต่อ ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก (128K)  ** กดดาวน์โหลดที่ชื่อ   :  ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข   เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   || นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาชนิดเป็นวีดีโอเรื่องเด็ดขาด  อนุญาตให้ใส่เฉพาะแบบดิสเพลย์เท่านั้น   สำหรับการดาวน์โหลด : กรณีเป็น mp3 ไฟล์เดียว ให้คลิกขวา เลือกบันทึก หรือ save as   หากเป็นไฟล์บีบอัด .zip  จะคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้  ถ้าเป็น mp3 คลิกหรือกดปกติจะขึ้นตัวเล่นให้ฟัง  หรือไปดาวน์โหลดอีกที่ได้ที่ Archive.org  *ZIP FILES : ( ดาวน์โหลด

ผิดที่ไม่รู้ - ดังตฤณ (MP3)

  เสียงอ่านหนังสือ.. ผิดที่ไม่รู้ - ดังตฤณ   รู้เหตุแห่งทุกข์ที่เกิดจากการผิดศีล ว่าให้ผลเป็นทุกข์กาย-ทุกข์ใจได้แค่ไหนอย่างไร   ทำผิดเหมือนกัน แต่เหตุใดจึงมีผลเป็นบาปหนักเบาต่างกันได้   รู้ให้เข้าใจ เพื่อไม่ต้องทุกข์สาหัสเพราะความไม่รู้อีกต่อไป   อ่านต้นฉบับหนังสือได้ฟรีที่ https://dungtrin.com/books/102.html ** จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย..  คุณพ่อสุรินทร์ จารุนงคราญ    คุณแม่กี จารุนงคราญ  คุณอรสา เลิศจิระกุล  คุณวันทนา หว่อง  คุณจินตนา จารุนงคราญ  คุณ นันทวรรณ ยนต์วิกัย  พร้อมลูก ๆ และครอบครัว    ขอทุกท่าน ทุกภพภูมิร่วมอนุโมทนา ในมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกันนะครับ   หน้าที่หลักของชาวพุทธ คือการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรม   อันเป็นมงคลสูงสุด เป็นเส้นทางตรงสู่การพ้นทุกข์ที่ถาวร Uplevel   กด ชื่อเพื่อดาวน์โหลด 136.7M ผิดที่ไม่รู้ 128K.zip (ปกติ) download 339.9M ผิดที่ไม่รู้ 320K.zip  (สูงสุด) *คุณภาพสูงสำหรับเผยแพร่ต่อ ต้องการฟังปกติเลือกขนาดเล็ก    : ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข  เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   นำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาตอนต้นเรื่อง และระ

ปฐมบทสู่ความเป็นพุทธแท้ : แก้แท้พุทธศาสนา.mp3 : ป. อ. ปยุตฺโต

  "แก่นแท้ของพุทธศาสนา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หนังสือสรุปคำสอนที่เป็นแก่นแท้ของพุทธ ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ชาวพุทธทุกคนได้อ่านได้ฟังสักครั้งในชีวิต หลายคนคงสงสัยว่าสรุปแล้วอะไรคือหัวใจพุทธศาสนากันแน่ เพราะได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายท่านก็สอนไว้ต่างกัน เช่น เว้นชั่วทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์ หรือ ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น หรือ เราบัญญํติแต่ทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น  ซึ่งสมเด็จท่านจะมาจำแนกแยกแยะให้เห็นว่า แต่ละหลักนั้น สุดท้ายแล้วรวมลงในหลักเดียวกันทั้งหมด  แต่เป็นคนละแง่มุม หรือคนละระดับอย่างไร   เนื้อหาภายในประกอบด้วยสองหัวข้อหลักคือ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา และแก่ธรรมเพื่อชีวิต  เพื่อทำความเข้าใจว่าหัวใจพุทธคืออย่างไร และการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิต กับคำสอนหลักที่ควรรู้จัก เช่น  เรื่องพระรัตนตรัย ฐานะของพระพุทธเจ้า และที่มาของพระธรรม  เรื่องไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา  เรื่องอริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์  กรรม ตัญหา  อายตน  อินทรีย์ สันโดษ กัลยาณมิตร  หลักไม่ประมาท หลักพึ่งตนได้ การดำเนินชีวิต การพัฒนาคนและสังคมตามหลักธรรม การได้เกิดเป็นมนุษย์ พบพระพุ

ที่อยู่เรือนจำทั่วประเทศ เพื่อส่งสื่อคุณธรรมบริจาค

สร้างคนด้วยธรรมมีค่าและได้ประโยชน์ ครูบาอาจารย์สอนไว้ว่า  การทำให้คนที่สกปรกได้เนื้อตัวสะอาดนั้นมีค่ายิ่ง กว่าการทำให้คนที่สะอาดอยู่แล้วหอมขึ้น   มาส่งหนังสือดี ๆ  ให้ห้องสมุดเรือนจำทั่วประเทศ เป็นการทำบุญด้านมหาธรรมทาน ที่มีอานิสงส์แรงกล้าอีกด้านหนึ่ง  ที่มีโอกาสก็ควรทำนะครับ รายชื่อที่อยู่เรือนจำทั่วประเทศ ผมรวบรวมมาใหม่ หลังจากเคยจัดทำสื่อธรรมส่งให้ทั่วประเทศมาแล้ว แต่มีตีคืนหลายแห่ง  อันนี้ได้มาใหม่ ก็ไม่แน่ใจว่าถูกทั้งหมดหรือเปล่า แต่ก็น่าจะโอเค   เพราะชื่อสถานที่ หากที่อยู่พลาด แล้วไปรษณีย์ไม่งี่เง่า  เขาก็จะฉลาดพอที่จะส่งให้เองได้   คือคนดี  ๆ  ที่ทำงานโดยตรง เขาก็จะรู้นะว่า  สถานที่นี้มันอยู่ตรงไหน จะเขียนที่อยู่ผิด เขาก็ไปส่งให้ได้ เคยคุยกับคนที่ติดคุกมานาน เขาบอกหนังสือจำเป็นมาก และยังต้องการอีกมาก หากใครอ่านแล้วก็ส่งไปบริจาคกันนะครับ  ในคุกถ้าจัดการดี ๆ  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้เลย เพราะมันไม่ต้องห่วงอนาคต ไม่ต้องคำนึงอดีต  และมีเวลาศึกษาเยอะมากครับ    (เสียดายเวลาแทน)  อย่าลืมว่า ธรรมะระดับสูงจะไม่เหมาะกับคนที่มาใหม่ โดยเฉพาะคนห่างไกลศาสนา หรือไม่เคยสนใจ 

พลังกรรม เปลี่ยนชะตาชีวิต

กรรมคือ.. การกระทำ ทำดี พูดดี คิดดี  เรียกว่า กรรมดีทางกาย วาจา ใจ   :  ทำชั่ว พูดชั่ว คิดชั่ว  เรียกว่า.. กรรมชั่ว ที่ทำทางกาย วาจา ใจ   แต่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด พอพูดถึงกรรม ก็จะนึกถึงการทำบาป ทำชั่ว   จึงควรทำความเข้าใจความหมายของคำว่า.. "กรรม" หลักกรรม-พลังงานจากกรรม   จะพยายามรักษาให้อยู่เส้นทางเดิมเสมอ   พลังกรรมแบบไหนเยอะกว่าไม่ว่าดีหรือชั่ว   เส้นทางกรรมนั้นจะเป็นใหญ่ในชีวิตเราได้ง่าย   มีพลังงานชั่วในตัวเยอะจะทำชั่วได้ง่าย   ทำบาปขึ้น   เป็นที่ชื่นชอบของคนชั่ว      ทำความดียาก   มีอุปสรรคขัดขวางทุกครั้งที่ตั้งใจทำดี   คิดจะรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์   จะมียุงมากัดเยอะพิเศษ     คิดไม่ด่าใคร   จะมีคนทำให้โกรธ    คิดไม่นอกใจแฟน   จะมีคนน่ารักมายั่วให้ตบะแตก   จะไปทำบุญก็มีเหตุทะเลาะกับคนไปด้วย    ตรงข้ามกับคนที่สะสมพลังงานดีไว้เยอะ   คิดจะทำชั่ว   ก็มีเหตุให้ทำไม่ได้   ดมกาวก็เหม็นทนดมไม่ไหว    จะตกปลาไม่มีวี่แววจะตกได้    จะนอกใจแฟน   ดันท้องเสีย - รถเสีย   สมัครงานอาชีพบาป   เขาเห็นหน้าหมั่นไส้ไม่รับทำงาน     ทุกชีวิตจะฉีกเส้นทางเดิมของตนได้   ต้อ